Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


Tefsirde yanılgı sebepleri ve bunlardan korunma yolları / Muhammed Vehbi Dereli
Alanında geçmişte ve günümüzde göze çarpan belli başlı yanılgı sebeplerini genel anlamda, objektif olarak örneklerle ortaya koymayı hedeflemektedir. Ayrıca söz konusu hatalardan korunmak için tefsir çalışmalarında hangi ilkeleri benimsemenin faydalı olacağı konusunu da ele almaktadır.
25/12/2009 / 00:49

Yazı Kaynağı: Fcr.com.tr

ÖNSÖZDEN
Kur’an, tüm insanlığa gönderilen evrensel mesajın adıdır. İnanan bir insan için, Kur’an’ı doğru bir şekilde anlama çabasından, ihtiyaç ve sorunları doğrultusunda ona tekrar tekrar yönelme arzusundan daha tabiî ve elzem bir uğraşı alanı olamaz. Bu yüzdendir ki, sahabeden günümüze, üzerinde en çok çalışılan konu, Kur’an’ın doğru biçimde anlaşılıp, hayata geçirilmesi olmuştur. Zira Müslümanların hayatlarına yön veren Kur’an’ın işlevselliği, onun doğru anlaşılmasına bağlıdır. İslâm dünyasının yaşadığı sorunların önemli bir oranının da Kur’an’ın yanlış yorumlanmasından kaynaklandığı söylenebilir. Bu çalışma, Kur’an’ın anlaşılıp açıklanması faaliyetlerinin ortak adı olan tefsir alanında geçmişte ve günümüzde göze çarpan belli başlı yanılgı sebeplerini genel anlamda, objektif olarak örneklerle ortaya koymayı hedeflemektedir. Ayrıca söz konusu hatalardan korunmak için tefsir çalışmalarında hangi ilkeleri benimsemenin faydalı olacağı konusunu da ele almaktadır.

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR
ÖNSÖZ
GİRİŞ
1. KUR’AN’IN TEFSİRİNE DUYULAN İHTİYAÇ
1.1. Herhangi Bir Metni İzaha Duyulan İhtiyaç
1.2. Kur’an’ın Tercüme Edilmesi Meselesi
1.3. Kur’an’ın Tefsir Edilmesinin Gerekliliği
2. “TEFSİRDE YANILGI”NIN MAHİYETİ
3. KONUNUN ÖNEMİ VE ÇALIŞMANIN AMACI
4. ÇALIŞMANIN METODU VE KONUYLA İLGİLİ ESERLER
5. TEFSİR ÇEŞİTLERİ
5.1. Rivayet Tefsirleri
5.2. Dirayet veya Re’y Tefsirleri
5.3. Diğer Tefsir Çeşitleri

BİRİNCİ BÖLÜM
RİVAYETE DAYALI TEFSİRLERDE YANILGI SEBEPLERİ
1. RİVAYETLERİN TAHKİK EDİLMEDEN NAKLEDİLMESİ
2. HER ÂYET HAKKINDA RİVÂYET ZİKRETME GEREĞİ HİSSEDİLMESİ
3. İSRÂÎLİYYÂTA YER VERİLMESİ
4. NÜZÛL SEBEPLERİ İLE İLGİLİ YANLIŞ TELAKKÎLER

İKİNCİ BÖLÜM
DİRAYETE DAYALI TEFSİRLERDE YANILGI SEBEPLERİ
1. MÜFESSİRDEN KAYNAKLANAN SEBEPLER
1.1. Müfessirin Önyargılı Oluşu
1.2. Bilgi Eksikliği
1.2.1. Arapça’nın Gereklerini ve Zahir Manayı İhmal Etmek
1.2.2. Kur’an’ın İndiği Dönemdeki Arapça’yı Dikkate Almamak
1.3. Mezhep Taassubu ve Taklitçilik
1.4. Tutarsızlık
2. USULDEN KAYNAKLANAN SEBEPLER
2.1. Âyetler Arası İlişkileri Göz Ardı Etmek (Parçacı Yaklaşım)
2.2. Siyak-Sibak (Bağlam) İlişkisini Görmezden Gelmek
2.3. Sünnet’in Açıklamalarını Dikkate Almamak
2.3.1. Rasûlullah’ın Kur’an ile İlgili Görevleri
2.3.2. Sünnet’in Kur’an’ı Açıklama Şekilleri
2.3.3. Tefsirde Sünnet’in Devre Dışı Bırakılmasının Örnekleri
2.4. Âyet ve Sûrelerin Nüzul Ortamlarını Araştırmamak
2.5. Bâtınî veya Felsefî Anlamlar Arayışında Olmak
2.6. Gaybî Konulara ve Gereksiz Ayrıntılara Dalmak
2.7. Bilimsel Tefsir (Kur’an’da Her Şeyin Bilgisi Vardır) Tarzı Yaklaşımlar
3. KUR’AN’A MODERN YAKLAŞIMLARDAN KAYNAKLANAN YANILGILAR
3.1. Modernist Yaklaşım
3.2. Tarihselci Anlayış ve Hermeneutik Yaklaşım
3.3. Sembolizme Yönelik Anlayışların Etkisi
3.4. Kur’an’ı Gelenekten Bağımsız Olarak, Kendi Kendine Yeniden Anlayıp Yorumlama Gayreti
4. DİĞER YANILGI SEBEPLERİ
4.1. Kur’an İlimlerinin Problematik Yönlerinin Etkisi
4.1.1. Nâsih-mensûh Meselesi
4.1.2. Müteşâbihlerle İlgili Farklı Telakkiler
4.2. Dış Tesirlerin Etkisi
4.2.1. Dönemin Egemen Siyasal Ortamı veya Akımlarının Etkisi
4.2.2. Müfessirin İçinde Bulunduğu Dönemde Revaçta Olan Dünya Görüşü veya Sosyo-Kültürel Yapının Etkisi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KUR’AN’IN DOĞRU ANLAŞILMASINI SAĞLAYAN TEMEL PRENSİPLER
1. KUR’AN’I BİR BÜTÜN OLARAK ELE ALMAK
2. NÜZUL SEBEPLERİ VE SÜNNET’İN AÇIKLAMALARINDAN YARARLANMAK
2.1. Nüzûl Sebeplerinin Önemi
2.2. Kur’an-Sünnet İlişkilerinde Sünnet’in İcra Ettiği Fonksiyonlar
3. İLK DÖNEM ARAPÇASINI VE METNİN ZAHİR MANASINI ESAS ALMAK
4. SOMUT PROBLEMLERİN ÇÖZÜMLERİNİ KUR’AN’DA ARAMAK
5. GEREKSİZ AYRINTILARA DALMAKTAN KAÇINMAK
6. ERDEMLİ VE SAMİMİ OLMAK

SONUÇ
BİBLİYOGRAFYAKitaphaber.net

24 Yorum

Diğer Haberler

Mevdudi için orası tatil beldesi değildi!

Ekin Yayınlarından Yeni Kitap : "Kur'an Kıssalarının Tarihselliği"

Tefsir gibi bir mukaddime : Tefsire Giriş - Râgıb el-Isfahani

Kur'an Sûrelerinin Kimliği & Sûreler nerede ne zaman indi?

İlginç Senetler Bulduk & 800 yıl sonra Peygamber'le tokalaşmış!

İslam Siyasal Düşünce Mirası

Bid'at Konusuna Doğru Bir Yaklaşım - Abdulkayyum Es Suheybani

Ruhun Sevinci - Seyyid Kutub

İmam-ı Şafii'nin Dev Külliyatı "El-Umm" Türkçe'de

Te’vil’in Tahrife Dönüşmesi: Mehmed Emin Akın

30.Yılında İstanbul Kitap Fuarı

Batıcı Bilim Yanlışta! & Oryantalist Bakışı Bırakacaklar mı?

Ebû Yûsuf'un Hadis Anlayışı -Kitap Tanıtımı-

Beydavi Tefsiri Türkçe'de

Ahmed Kalkan'ın "Kur'an Kavramları Ansiklopedisi" çıktı

Kitap Tanıtımı : Alevi-Bektaşi Geleneğinde Kur'an Anlayışı

Ekin Yayınlarından "Menar Tefsiri"

İlahiyat Alanına Dair Okuma Listesi

"Kur'an"i Kavramlar" ın 2.baskısı çıktı

Tefsir Üzerine - İbn Teymiyye

Bilgi Bankası

İzmirli İsmail Hakkı ve İlm-i Hilaf Kitabı üzerine

Mehmet Paçacı şimdi nerede?!

Kur'an'a Giriş / Muhammed Abid CABİRİ

Teolojik bir inşa olarak "Laiklik"

İslami İlimler Metodolojisi / Kanunu’l Fikri’l İslamî - Abdulmun’im el-Kı’ıyy

Bir tefsir klasiği Türkçe'de! - BEYDAVİ TEFSİRİ

T.J.Winter soruyor! "Kıbleni mi şaşırdın ey müslüman"

Milliyetçilikler ve Faşizmler -Kitap tanıtımı-

Kur'an Kıssalarında Sinematik Özellikler

İslam Psikolojisi Yazıları

Kuyuda Yazılan Kitap - El-Mebsut / İmam Serahsi

"Ahir Zaman İlmihali"ni farklı kılan nedir? / Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Ali Bulaç'ın Son Kitabı "Göçün ve Kentin İktidarı"

"Müslümanın Akaidi" kitabı üzerine Ahmed Kalkan'la söyleşi

Kutsal Kitaba İlahi Çağrı / Rahmetullah el-Hindi

Kendi Kendine Akademi (Tavsiye Kitap Listesi)

İran'da Devrim ve Karşı Devrim / Asaf Hüseyin

Tefsirde yanılgı sebepleri ve bunlardan korunma yolları / Muhammed Vehbi Dereli

Kuran ve Sünnet Üzerine Makaleler - Hikmet Zeyveli
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz