Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


Kendi Kendine Akademi (Tavsiye Kitap Listesi)
13/01/2010 / 22:04

Fikribeyan / Ömer Faruk Karataş

Herkesin bir kitabı var;seninki hangisi…(Cemil MERİÇ)

İnsanlığın ve medeniyetin çok boyutlu tüm oluşum ve gelişiminde vazgeçilmez değere sahip olan kitaplar,tarihte olduğu gibi yine yazılmaya,okunmaya;dolayısıyla da insanların hayatına büyük etkilerde bulunmaya devam etmekte.Her alanda hayatını adeta vakfederek derin ve geniş bilgi ve irfana sahip mutehassıslar olduğu gibi,bir alanın diğer alanlarla az-çok,yakın-uzak,küçük-büyük ilgi ve irtibatı gereği birkaç alanda mutehassıslaşmış çok yönlü bilginlerin yazdıkları eserler var.islami,felsefi,edebi,fenni,sanatsal vs birçok alanda yazılmış eserler arasında seçici,kapsamlı,kaliteli,ciddi,sistematik,deruni,yön verici eserler öncelikli olmalı;hangi alansa o alanın kaynaklarından başlamadan farklı fikriyatlarına öncelik verilmemeli.Zihinsel sağlam altyapı ve süzgeç edinilmeli ve daha sonra tercihe bağlı olarak ama asla bağnazlığa gidilmeden,esnek ve delillere değer vererekten okumalı.Akıllılar zihniyete ve o zihniyeti oluşturan etkenlere bakar,hayatı ona göre daha çaplı ve yönlü olarak kavrar,görünenlerin görünmeyen taraflarını anlar,sezer ve daha sağlıklı bir zihin,ruh ve eylem onuruna-özgürlüğüne sahip olur.Aşağıya listesini verdiğim,alanında yetkin eserlere ilaveler de yapılabilirdi belki ama hem geniş ve derin hem de sağlam ve temel-detay bilgiler edinmede yeterli olacağı kanaatindeyim.Bu listeyi hazırlarken kitaplığımla beraber kitapyurdu.com ve darulkitap.comdan istifade ettiğimi de söyleyeyeyim.Kitap dolu günler dileğiyle…

Unutmamalı ki kitaptakiler hayattakiler,hayattakiler de kitaplardakilerdir…

Teknik,Ciddi,Sistematik ve Kapsamlı Kaynaklar:

DİL ( Arapça-Türkçe ):

B.Türkçe Sözlük,D.Mehmet DOĞAN,Pınar yay.

Arapça Öğreniyorum/Arapça Dilbilgisi,Prof.Mehmet MAKSUDOĞLU,Ensar Neşriyat yay.

Türkçe-Arapça Kapsamlı Sözlük,Prof.Emrullah İŞLER-Doç.İbrahim ÖZBAY,Fecr yay.

İLMİHAL-FIKIH (Delilli,Metodolojik,Tarihsel,Kavramsal ve Konusal):

İlmihal 1-2,Komisyon,TDV yay.

Delilleriyle İslam İlmihali,Prof.Hamdi DÖNDÜREN,Erkam yay.

İslam İlmihali,Komisyon,M.Ü.İ.F.Vakfı yay.

İslam Hukuk Tarihi/Anahatlarıyla İslam Hukuku/Mukayeseli İslam Hukuku,3c./Yeni Gelişmeler Karşısında İslam Hukuku,Helal ve Hararmlar,Prof.Hayrettin KARAMAN,İz yay.

Fıkhus-Sünne,4c./Ayet ve Hadislerle İslam İlmihali,Seyyid Sabık,Pınar yay.

Fıkıh İlmine Giriş/Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü/İslam Hukukunda Ahkamın Değişmesi,Prof.Mehmet ERDOĞAN,İfav yay.

İslam Hukuk Felsefesi,Prof.Tahir b. Aşur,Rağbet yay.

Sorularla İslam Fıkhı Ansikolpedisi 8c.,Prof.Ahmet ŞERBASİ,Özgü yay.

Fetvalar 7c.,Prof.Yusuf KARADAVİ,Misak yay.

İslam Hukuku Metodolojisi/İslam Hukuk Okulları ve Sekiz Büyük İmam/İslam Mezhepleri Tarihi,Prof.Muhammed Ebu Zehra,Fecr-Alternatif Düşünce-Çelik yay.

Muvafakat 4c.-HüccetullahilBaliğa,2c.,terc.Prof.Mehmet ERDOĞAN,İz

İslam Hukuk İlminin Esasları,terc.Prof.İbrahim Kafi DÖNMEZ,TDV yay.

Mustasfa 2c.terc.Prof.Yunus APAYDIN,Klasik yay.

Mukayeseli İbadetler İlmihali4c.,Prof.Vecdi AKYÜZ,İz yay.

İslam Hukuk Metodolojisinde Emir ve Yasakların Yorumu,Dr.Ali İhsan PALA,Fecr yay.

İslam Fıkhı Ansiklopedisi10c.,Prof.Vehbe Zuhayli,Risale yay.

 

KURAN-TEFSİR ( Metodolojik,Tarihsel,Kavramsal,Konusal,Müstakil-Ansiklopedik):

Kuran-ı Kerim ve Kelime Meali,Tarık POLAT,Rayiha yay.

Meal-Tefsirlerler:

Hayat Kitabı Kuran,Mustafa İSLAMOĞLU,Düşün yay.

Kuran-ı Kerim Anlam ve Yorum Merkezli Çeviri,Doç.Mustafa ÖZTÜRK,Otto yay.

Kuran-ı Hakimin Açıklamalı Meali,Prof.Suat YILDIRIM,Işık yay.

Kuranın Anlaşılmasına Doğru Tefsiri Meal,Ahmet TEKİN,Kelam yay.

Aziz Kuran,Prof.Muhammet Hamidullah,Beyan yay.

Kuran-ı Kerim ve Açıklamalı Meali,Komisyon,TDV yay.

Kuran-ı Kerim ve Meal-i Şerifi,Elmalılı/Dücane CÜNDİOĞLU,Gerçek Hayat

Tefsirler:

Kuran Mesajı,Muhammed Esed,terc.Cahit KOYTAK-Ahmet ERTÜRK,İşaret yay.

Beyanul-Hak 3c.,Prof.Zeki DUMAN,Fecr yay.

Kuran Yolu 5c.,Komisyon,D.İ.B. yay.

Tebyinul-Kuran 7c.(bitmedi),Hakkı YILMAZ,İşaret yay.

Tefhimul-Kuran7c.,Mevdudi,İnsan yay.

Fizilalil-Kuran10c.,Seyyid Kutub,Dünya yay.

Safvetut-Tefasir 7c.,Muhamed Ali Sabuni,İz yay.

Tefsirul-Münir 15c.,Prof.Vehbe Zuhayli,Risale yay.

Yenibir Anlayışın Işığında Kuran Tefsiri21c.,Prof.Bayraklar BAYRAKLI,Bayraklı yay.

Kuran Yolu4c.,Şaban PİRİŞ,Arz yay.

El-Mizan fi Tefsiril-Kuran6c.,Murtaza Mutahhari,Kevser yay.

Besairul-Kuran 20c.,Ali KÜÇÜK,Hüner yay.

Yüce Kuranın Çağdaş Tefsiri 12c.Prof.Süleyman ATEŞ,Yeni Ufuklar Neşriyat

Tefsirul-Hadis7c.,İzzet Derveze,Ekin yay.

Kuran Tahlili3c.,Necla YASDIMAN,Yeni Zamanlar

Metodolojik,Tarihsel,Konusal,Kavramsal Araştırmalar:

Tefsir Terimleri Sözlüğü/Kuran Tarihi/Tefsir Tarihi/Tefsir Usulü/Kuran ve Yorum/Kuranın Anakonuları/Konulu Tefsire Giriş/Kuranda Sosyal Gerçeklik/Kuranda Toplumsal Düzen/Kuranın Müteşabihleri Üzerine/Lokman Suresi ve Ahlaki Öğütler/Vahy Gerçeği,Prof.Muhsin DEMİRCİ,İfav yay.

Kuran Ahlakı/Nebul-Azim,Kurana Giriş,Prof.Abdullah DRAZ,İz-Işık-Kitabiyat yay.

Günümüz Tefsir Problemleri,Prof .Said ŞİMŞEK,Kitap Dünyası

Tefsir Tarihi,Prof.İsmail CERRAHOĞLU,Fecr yay.

Tefsir Usulü/Kuranın Bütünlüğü Üzerine/Kuranda İnsan-Gayb İlişkisi,Prof.Halis ALBAYRAK,Şule yay.

Çağdaş Dönemde Kuran ve Tefsire Ne Oldu,Prof.Mehmet PAÇACI,Klasik yay.

Kuranda Ahlak İlkeleri,Dr.Celil KİRAZ,Emin yay.

Sistematik Kuran Fihristi,Prof.İlhami GÜLER-Prof.Ömer ÖZSOY,Fecr yay.

Kuran Fihristi,Recep AYKAN,Pınar yay.

Kuranın Nüzül Süreci,Mehdi BAZERGAN,Fecr yay.

Kuran ve Psikoloji,Prof.Osman NECATİ,Fecr yay.

Kuranı Anlama Metodolojisi/Nüzülünden Günümüze Kuran ve Tefsir,Prof.Mehmet SOYSALDI,Fecr yay.

Kuranın Anlaşılmasında Kıraat Farklılıklarının Rolü,Dr.Mehmet ÜNAL,Fecr yay.

Kurana Yaklaşımlar,J.G.Jansen,Fecr yay.

Kuran Coğrafyası,Prof.Ali AKPINAR,Fecr yay.

Kuran Yorumunda Çağdaş Yönelimler,J.M.S.Baljon,Fecr yay.

Büyük Tefsir Tarihi2c.,Ömer Nasuhi BİLMEN,Ravza yay.

Tefsirde Yanılgı Sebepleri ve Bunlardan Korunma Yolları,M.Vehbi DERELİ,Fecr yay

Kuranı Nasıl Anlamalı/Kuran Okurken Zihne Takılan Ayetler/Kuran Tefsirinde Sapma ve Nedenleri,Doç.Abdüülcelil CANDAN,Elest-Düşün yay.

Kuranı Anlama Sorunu/Kuran Dildeki Son Mucize/Küllerden Diriliş/Yemin Olsunki,Prof.Sadık KILIÇ,İhtar-Gaye Kitabevi-Fecr yay.

Kuranın Mutezili Yorumu/Kuran Dili ve Retoriği/Tefsir Tarihi Araştırmaları/Kuran ve Tefsir Kültürümüz/Meal Kültürümüz/Tefsirde Ehlisünnet-Şia Polemikleri/Kuran ve Aşırı Yorum/Kuranı Kendi Tarihinde Okumak/Kıssaların Dili,Doç.Mustafa ÖZTÜRK,Ankara Okulu-Kitabiyat yay.

Mucemul-Müfehres Lielfazil-Kuran,Çağrı yay.

Tefsir Usulü Araştırmaları/Kuran Tefsirinde Yöntem/Kuran Atlası(Rıza SAVAŞla)/Konularına Göre Kuran Çevirisi/Kuranda Maruf ve Münker.Kuranda Bazı Kavramlara Bakış,Prof.Ömer Dumlu,Anadolu-Ankara Okulu-Ozan yay.

Kuranı Anlamaya Doğru/Kuranın Temel Kavramlar/Kurandaki İslam/Kuranın Temel Buyrukları,Prof.Yaşar Nuri ÖZTÜRK,Yeni Boyut yay.

Akıl ve Nas,Kamil GÜNEŞ,İnsan yay.

Ey İman Edenler,El-Cezairi,İhtar yay.

Kuran-Sünnet Bütünlüğü/Kuranda Beden Dili,Necati KARA,İhtar yay.

Kurana Göre Hz.Muhammedin(sas.)Hayatı/Değişik Tefsirleri3-6-12c./Kuran Işığında Soru ve Cevaplarla İslam3c./Kuran Nizamı/Kuran Prensipleri/Kuran Ansiklopedisi30c..Prof.Süleyman ATEŞ,Yeni Ufuklar Neşriyat

Müfredat(terc.ve mukayeseli tahkik)Yusuf TÜRKER,Pınar yay.

Kuranda Ehl-iKitab/Kuranda Yaratma Kavramı/Kuran-ı Kerim Allahı Nasıl Tanıtıyor,Prof.Veli ULUTÜRK,İnsan-Nil yay.

Mekke-Medine-Irak Tefsir Ekolü/Kuranda Yahudiler ve Hıristiyanlar/Kuran-ı Kerimde İnsan T ipleri,Prof.M.Fatih KESLER,Akçağ yay.

Vahyden Kültüre/Tevhid ve Değişim/Kuran ve Hayat/Esenlik Yurdunun Çağrısı,Celalettin

VATANDAŞ,Pınar yay.

Kuranda Deyimler ve Kuranın Anlaşılmasındaki Rolü/Kurandaki Deyimler ve Zemahşerinin Keşşafı,Abdülcelil BİLGİN,Pınar-Ankara Okulu yay.

Kurana Giriş,Montgomery Watt,Ankara Okulu yay.

Kuranda Değerler Sistemi,Süleyman TUĞRAL,Ankara Okulu yay.

Kuranda Din Kavramı,İsmail ÇALIŞKAN,Ankara Okulu yay.

Kuranda Sembolik Dil,Ömer Faruk YAVUZ,Ankara Okulu yay.

Kuranda Vahy,Abdülgaffar ASLAN,Ankara Okulu yay.

Kuranın Bilimsel Yorumu/Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Kuran,Süleyman GEZER,Ankara Okulu yay.

Genel Tefsir Kuralları/Kuranda Benzer Ayetlerdeki Anlatım Farklılıkları/Kuranın Metni Üzerindeki Tartışmalar/Kuran-ı Kerimde Lafzi Müteşabihler,Doç.Muhammed AYDIN,Nun-Değişim yay.

Anlamın Tarihi/Kuranı Anlamanın Anlamı/Kuran Çevirilerinin Dünyası/Kurana ve Dile Dair Söyleşiler/Sözün Özü/Türkçe Kuran ve Cumhuriyet İdeolojisi/Anlamın Buharlaşması ve Kuran,Dücane CÜNDİOĞLU,Kaknüs-Kitabevi yay.

Kuran Nedir/Kuranın Anlaşılmasında Esbab-ı Nüzülü/Kuran ve Bağlam,Prof.A.Nedim SERİNSU,Şule yay.

Tefsir ve Hadislerde İsrailiyyat,Prof.Hüseyn ez-Zehebi,Rağbet yay.

Kuranı Nasıl Anlamalıyız,Komisyon,Rağbet yay.

Kuran Yorumlarında Kadın,H.İbrahim KARSLI,Rağbet yay.

Kuran ve Ekoloji/Kuran ve Arkeoloji,Doç.Bahattin DARTMA,Rağbet-Pınar yay.

Kuran Bilimi,Bahaüddin Hürremşahi,İhtar yay.

Kuran Tarihi,Prof.Mustafa el-Azami,İz yay.

Kuranın Yeniden Yorumlanması/Mitoloji Kuran Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik,Şehmuz DEMİR,Kuranın Temel Hedefi ve Kuran Algısı,Beyan-İnsan yay.

Kuranda Bilgi,Musa BİLGİZ.İnsan yay.

Kuranda Toplumsal Değişim,Celalettin ÇELİK,İnsan yay.

Kurana Yaklaşımlar/İslam Tefsir Geleneğinde Akılcı Söyleme Eleştiriler,Fethi Ahmet POLAT,İz yay.

Kurana Göre Hz.Muhammedin Hayatı3c./Kuranul-Mecid,Ekin yay.

Tevhidin Yurdu Kuran-ı Kerim Atlası,Prof.Ahmet BEDİR,Kaynak Kitaplığı

Anahatlarıyla Kuran-ı Kerim ve Kuran İlimlerine Giriş/Peygamberimizin Kuranı Tefsiri2c./Kuranda Uluhiyet/Oryantalistlerin Yanılgıları/Fatiha ve Enam Surelerinin Tefsiri,Prof.Suat YILDIRIM,Ensar Neşriyat-Yeni Akademi-Nil-Kayıhan-Ufuk yay.

Kuran Okumaları4c.,Metin KARABAŞOĞLU,Nesil yay.

Kuranın Korunmuşluğu Üzerine/Dini Özünden Okumak,Prof.Hasan ELİK,M.Ü.İ.F.yay.

Vahy Savunması Kuran Dışı Vahyin İmkansızlığı/Elmalılı Tefsirinde Kurani Terimler ve Deyimler/Kuran Meali Okuma Kılavuzu,M.Yaşar SOYALAN,Ağaç Kitabevi yay.

Felsefe ve İlim Işığında Kuranda Zaman Kavramı,Dr.Faiz KALIN,Rağbey yay.

Kuranda İnsanlık Öğretisi,Murtaza Mutahhari,Ağaç Kitabevi yay.

Kıraat İlmi ve Tarihi/Oryantalist Misyonerler ve Kuran/Hint Altkıtası Düşünce ve Tefsir Ekolleri,Prof.Abdülhamit BİRIŞIK,İnsan-Emi yay.

Kuran-ı Kerimde Ulus ve Uluslar arası İlişkiler/Kuranın Türkçe Tercümeleri,Doç.Zülfikar DURMUŞ,Gökkubbe-Rağbet yay.

Ansiklopedik Kuran-ı Kerim Sözlüğü/Konularına Göre Kuran-ı Kerim(terc.),Prof.Abdülvehhab ÖZTÜRK,Şamil yay.

Kuranı Anlamada Temel Bir Problem-Kuranı Anlamada Temel İlkeler,Prof.Yusuf

IŞICIK,Esra yay.

Kuran Okulu,Prof.M.Bakır es-Sadr,Fecr yay.

Kuran Sosyolojisi Üzerine Denemeler,Mehmet BAYYİĞİT,Yediveren yay.

Kuran Nasıl Bir Kitaptır,Prof.Halil ÇİÇEK,Beyan yay.

İslamı Kurandan Okumak,Prof.Muhammed Nur DOĞAN,Alternatif Düşünce yay.

Akli Tefsir Hareketi/Kuranın İşlevsel Akla Verdiği Değer,Doç.Abdülbaki GÜNEŞ,Ahenk yay

Kuran Üzerine Testlerle Alternatif Eğitim Çalışmaları,M.Salih GÖKDENİZ,Mavi Sıla yay.

Kurana Yönelirken/Temel Konularda Kuran Öğretisi,İnsan Dergisi yay.

Kuran Okuma Sanatı Tecvid,Alican DAĞDEVİREN,Yeni Akademi yay.

Kuran Kıratı,Siracettin ÖZTOPRAK,Beyan yay.

Çokanlamlılık Sorunu/Konulu Tefsir Metodu,Şahin GÜVEN,Düşün-Şura yay.

Kuran Fenomeni Kuranın Anlaşılması Teorisi,Malik b.Nebi,Külliyat yay.

Kuran Devleti,T.Abdülbaki Sürur,Özgü yay.

Kuran Tahlili3c.,Necla YASDIMAN,Yeni Zamanlar

Klasik Modernizmde Kurana Yaklaşımlar,Doç.İsmail ALBAYRAK,Ensar Neşriyat

İlahi Kelamın Tabiatı/Kuranın Belagat ve Fonetik Yapısı,Necdet ÇAĞIL,İnsan-İlahiyat yay.

Kuran ve Fen Bilimleri/Kuran ve Bilim/Kuran ve İnsan/Kurana Yönelişler,Prof.Celal KIRCA,Tuğra-Marifet yay.

Kuranın Konulu Tefsiri/Kuranı Anlamada Yöntem,Muhammed Gazali,Risale-Şule yay.

Kuranda İman-Amel İlişkisi/Kuran Rehberi/Türk Toplumunun Kuran Kültürü,Prof.Murat SÜLÜN,Ayışığı-Ensar Neşriyat yay.

Kuranı Tefsirde Usul ve Gerekli İlimler,Dr.Veli KAYHAN,Kurav yay.

Kuranın Metinleşme Süreci,Ziya ŞEN,Ensar Neşriyat yay.

Kuran ve Tefsir Araştırmaları6c./Kuranda Ehl-i Kitab,Kolektif,Ensar Neşriyat yay.

Kuran Haftası Sempozyumları9c.,Kolektif,Fecr yay.

Gelişme Döneminde Tefsir,Müsaid Müslim,Yeni Akademi yay.

Kurani Sesleniş2c.,Osman KAYAER,Fecr yay.

Kuran Dersleri/Temel Kaynağımız Kuran,Fevzi ZÜLALOĞLI,Ekin-Söylem yay.

Kuran ve Tarihsellik Yazıları,Prof.Ömer ÖZSOY,Kitabiyat yay.

Kuranda Değişim ve Kalite Kavramları/Kuranda Hz.Peygamber,Prof.Bayraktar BAYRAKLI,Bayraklı yay.

Kuran İlimleri Ansiklopedisi2c.,İmam Suyuti,Madve yay.

Kuranın Zihniyeti Değiştirmesi,Dr.Mehmet YOLCU,Düşün yay.

Kuran İlimleri ve Tefsir Istılahları(Doç.Muammer ERBAŞla)/Kuranda Edebi Sanatlar/Modern Tercüme Metodlarına Giriş/Belagat/Kuran-ı Kerimi Anlamaya Yönelik Metodlar/Kuran Tefsirinde Sünneti Devre Dışı Bırakan Hareketler,Prof.Cüneyt EREN,Sütun-Ekev-Katre yay.

Kuran ve Oryantalistler,Doç.Selahattin SÖNMEZSOY,Fecr yay,

Kurana Yeni Yaklaşımlar,Mustafa Mahmut,Işık yay.

Kurandan Hayata Yansımalar(terc.)Prof.Muhittin AKGÜL,Yeni Akademi yay.

Kurana Göre Araştırmalar5c./Kurana Göre İman Esasları/Kurandan Önermeler,Prof.Hüseyin ATAY,Atay ve Atay yay.

Kuran ve Medeniyet,Erdoğan PAZARBAŞI,Pınar yay.

Kuranda İnsan-İman-İbadet-Ahlak-Kişilik Psikolojisi,Doç.Abdurrahman KASAPOĞLU,izci yay,

Kurani Araştırmalar3c.Murtaza Mutahhari,Kevser yay.

Kurandan Teknolojik Yansımalar,Dr.Ömer ÇELİK,Işık Akademi yay.

Kurandan Hükümler Dizini,Feridun NARİN,Alternatif yay.

Sonsuz Mucize Kuran,Prof.İsmail.KARAÇAM,Ensar Neşriyat yay

Kuranda Siyasi Kavramlar,Vecdi AKYÜZ,

Kuran Işığında Doğru Bildiğimiz Yanlışlar,Prof.Abdülaziz BAYINDIR,Süleymaniye Vakfı

Kuran Araştırmaları2c./Kuran Tefsirinde Yeni Bir Metod/Kuran Tefsirinde Fıkhi Tefsir Hareketi İlk Fıkhi Tefsir/Kuran-ı Kerimin Hz.Peygamberin Sünnetine Verdiği Değer/Kuran

Penceresinden Bakış,Prof.Mevlüt GÜNGÖR,Kuran Kitaplığı

Kuran-ı Kerimde Besinler ve Şifa,Prof.Davut AYDÜZ,Altın Burç yay.

Kuran Araştırmaları2c./Kuranı Nasıl Okuyalım,Muhamed Kutup,İşaret-Seriyye yay.

Kuran Kıssaları Üzerine,Prof.İdris ŞENGÜL,Nil yay.

Kuran Mucizesi,Mütevelli Şaravi,Esra yay.

SÜNNET-SİRET-HADİS(Metodolojik,Tarihsel,Kavramsal,Konusal):

Üç Muhammed,Mustafa İSLAMOĞLU,Düşün yay.

İslam Düşüncesinde Sünnet Eleştirel Bir Yaklaşım/İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi/Alternatif Hadis Metodolojisi/Prof.M.Hayri KIRBAŞOĞLU,Ankara Okulu-Kitabiyat yay.

Hadis Tarihi,Musa BAĞCI,Ankara Okulu yay.

Tefsir ve Hadiste İsrailiyyat,Prof.M.Hüseyn ez-Zehebi,Rağbet yay.

Hz.Peygamberin Sünnetinde Terbiye/Hadis Usulü ve Tarihi/Kütüb-Sitte Hadis Ansiklopedisi18c.,Prof.İbrahim CANAN,Işık-Akçağ yay.

Sünnet ve Hadisin Anlaşılmasında Metodoloji Sorunu/Kitabus-Sünne(terc.),Prof.Mehmet GÖRMEZ,TDV-Ankara Okulu yay.

Hadisi Yeniden Düşünmek/İdeolojik Hadisçiliğin Arka Planı/Hadis ve Kültür ve Yazıları,Prof.Mehmet Emin ÖZAFŞAR,Ankara Okulu-Kitabiyat yay.

Hadis Tetkikleri/Hz.Peygamber ve Kuran Dışı Vah,Prof.Mehmet Sait HATİBOĞLU,Otto yay

Camiul-Fevaid7c.,Muhammed Rudani,İz yay.

Camiul-Usul19c.,İbnül-Esir Cezeri,Ensar Neşriyat yay.

Kütüb-ü Sitte Ansiklopedisi/Mucemul-Mufehres Lielfazil-Hadis,23c.,Çağrı yay.

Hadisçiler ve Çelişki/Geleneksel Hadis Yorumculuğu/Hadis Meseleleri/Hadis Problemleri/Hadiste Metin Tenkidi Tarihi Süreç Yeni Yaklaşımlar/Enbiya YILDIRIM,Rağbet yay.

Anahatlarıyla Hadis/Hadis Edebiyatı/Hadis Usulü/Hadislerle Gerçekler/Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları,Prof.İsmail.Lütfi ÇAKAN,Ensar Neşriyat-M.Ü.İ.F.yay.

Muhtasar Sahih-i Buhari ve Müslim/Muttefekun Aleyh Hadisler,Abdullah Fevzi KOCAER,Hüner yay.

Hadis ve Psikoloji,Prof.Osman Necati,Fecr yay.

Sünneti Anlamada Yöntem/Bilgi ve Medeniyet Kaynağı Olarak Sünnet,Prof.Yusuf KARADAVİ,Nida yay.

El-İtisam,Kitap Dünyası

Başlangıçtan Günümüze Hadis Usulü,Prof.Ahmet YÜCEL,M.Ü.İ.F.yay.

Akıl-Vahy Dengesi Açısından Sünnet,Prof.Mehmet ERDOĞAN,M.Ü.İ.F.yay.

Hadis Tespit Yöntemi,Prof.Abdullah AYDINLI,Rağbet yay.

Hadis Araştırma ve Tenkit Kılavuzu,Prof.Selahattin POLAT-Doç.Habil NAZLIGÜL-Dr.Süleyman DOĞANAY,M.Ü.İ.F. yay.

Sahabenin Sünnet Anlayışı,Bünyamin ERUL,TDVyay.

Sünnete Uymanın Engelleri,Doç.Aynur URALEL,Yeni Akademi yay.

Bilgi Kaynağı Olarak Hadis,Ayhan TEKİNEŞ,Yeni Akademi yay.

Sünnetin Tesbiti,M.Accac el-Hatib,Yeni Akademi yay.

Sünetten Topluma,Osman GÜNER,Fecr yay.

Hadis Edebiyatının Oluşumu,Ömer ÖZPINAR,Ankara Okulu yay.

Hadis Tarihinin Yeniden İnşası,G.H.A.Juynboll,Ankara Okulu yay.

Toplumsal Dönüşümde Sünnet,Doç.Hayati YILMAZ,Rağbet yay.

Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü,Prof.Mücteba UĞUR,TDV yay.

Mütevatir Hadisler,Kettani,Karınca yay.

Riyazus-Salihin8c.Heyet,Erkam yay.

Hadis ve Hadisçiler,Muhammed Ebu Zehv,Ensar Neşriyat yay.

Hz.Muhammedi Doğu Anlamak2c.,Prof.İbrahim SARMIŞ,Ekin yay.

Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslm4c.,Komisyon,Ensar Neşriyat yay.

İslam Peygamberi/Resulullah Muhammed(sas)/Hz.Peygamberin Savaşları/İlk İslam Devleti/İslamın Doğuşu,Prof.Muhammed Hamidullah,Beyan yay.

Hz.Muhammedin(sas.)Hayatı ve İslama Daveti2.,Celalettin VATANDAŞ,Pınar yay.

İslam Tarihi Hz.Muhammedin Hayatı ve İslamiyet,M.Asım KÖKSAL,Köksal yay.

Siret Ansiklopedisi6c.,Prof.Afzalurrahman,İnkılap yay.

Peygamber Külliyatı13c.,Dımeşki,Ocak yay.

Ayet ve Hadislerle Peygamberimiz,İbrahim CÜCÜK,Rağbet yay.

Allahın Elçisi Hz.Muhammedin(sas)Hayatı,Muharren TAN,Moralite yay.

bn Kayyım el-Cevziyye.Pınar yay.

İSLAM DÜŞÜNCESİ VE TARİHİ:

İslam Düşüncesi Tarihi4c.,M.M.Şerif,İnsan yay.

İslam Felsefesi Tarihi3c,Komisyon,Açılm yay.

İslam Felsefesi Tarihi/İslam Ahlak Teorileri/İslam Felsefesi Kelam ve Tasavvufuna Giriş/,Prof.Macit Fahri,Ayışığı Kitapları-Litera-İnsan yay.

İslam Medeniyeti Tarihi,Prof.Cahit BALTACI,M.Ü.İ.F.yay

İslam ve Dünya Medeniyetleri Tarihi,Prof.Şevki Ebu Halil,Bilge Adam yay.

İslamın Yenilikçileri3c.,İhsan ELİAÇIK,Med-cezir yay.

İslam Düşüncesinde Yenilik Arayışları4c.Komisyon,Rağbet yay.

İslami İlimlerde Metodoloji(Usul)Meselesi3c.,Komisyon,Ensar Neşriyat yay.

Kelam Tarih Ekoller Problemler,Prof.Şerafettin GÖLCÜK-Prof.Süleyman TOPRAK,Kitap Dünyası

İslam Tarihi15c.,terc.Komisyon,Kyıhan yay.

İslama Giriş4c.D.İ.B.ya

MUHTELİF:

Kronolojik Tarih Ansiklopedisi4c.,Prof.Osman ÇETİNOĞLU,Bilge Oğuz

Dünya Dinleri,Komisyon,D.İ.B.yay.

İnsan ve Davranışı ve diğer eserleri,Prof.Doğan CÜCELOĞLU,Remzi yay.

Felsefeye Giriş/İslam Felsefesi Üzerine,Prof.Ahmet ARSLAN,Adres-Vadi yay.

Felsefenin Öyküsü,Will DURANT,İz yay.

Damıtılmış Sözler,M.Ertuğrul SARAÇ,Yapı Kredi yay.

Sosyal Bilimler Sözlüğü,Mustafa ACAR-Ömer DEMİR,Adres yay.

TAVSİYE YAZARLAR :

Recep Şükrü APUHAN,Timaş yay.

Mustafa İSLAMOĞLU,Düşün yay.

Cemil MERİÇ,İletişim yay.

Dücane CÜNDİOĞLU,Kaknüs-Kitabiyat yay.

Ali ŞERİATİ,Fecr yay.

Halil Cibran,Kaknüs yay.

Rasim ÖZDENÖREN,İz yay.

Ramazan KAYAN,Çıra yay.

Ali BULAÇ,İnsan-Yeni Akademi yay.

Yaşar Nuri ÖZTÜRK,Yeni Boyut yay.

Hayrettin KARAMAN,İz yay.

Fazlurrahman,Ankara Okulu yay.

Sezai KARAKOÇ,Diriliş yay.

Metin KARABAŞŞOĞLU,Nesil-Karakalem yay.

M.Fethullah GÜLEN,Işık yay.

Ebubekir SİFİL,Alperen yay.

Ahmet KABAKLI,Türk Dili ve Edebiyatı yay.

Halit ERTUĞRUL,Nesil yay.

Kul Sadi YÜKSEL,Misyon yay.

Taşkın TUNA,Şule yay.

İsmet ÖZEL,Şule yay.

Ahmet ÖZCAN,Bakış yay.

İhsan ELİAÇIK,İnşa yay.

Hakan ALBAYRAK

Erol GÜNGÖR,Ötüken yay.

Zadul-Mead4c.,İ

  

44 Yorum

Diğer Haberler

Mevdudi için orası tatil beldesi değildi!

Ekin Yayınlarından Yeni Kitap : "Kur'an Kıssalarının Tarihselliği"

Tefsir gibi bir mukaddime : Tefsire Giriş - Râgıb el-Isfahani

Kur'an Sûrelerinin Kimliği & Sûreler nerede ne zaman indi?

İlginç Senetler Bulduk & 800 yıl sonra Peygamber'le tokalaşmış!

İslam Siyasal Düşünce Mirası

Bid'at Konusuna Doğru Bir Yaklaşım - Abdulkayyum Es Suheybani

Ruhun Sevinci - Seyyid Kutub

İmam-ı Şafii'nin Dev Külliyatı "El-Umm" Türkçe'de

Te’vil’in Tahrife Dönüşmesi: Mehmed Emin Akın

30.Yılında İstanbul Kitap Fuarı

Batıcı Bilim Yanlışta! & Oryantalist Bakışı Bırakacaklar mı?

Ebû Yûsuf'un Hadis Anlayışı -Kitap Tanıtımı-

Beydavi Tefsiri Türkçe'de

Ahmed Kalkan'ın "Kur'an Kavramları Ansiklopedisi" çıktı

Kitap Tanıtımı : Alevi-Bektaşi Geleneğinde Kur'an Anlayışı

Ekin Yayınlarından "Menar Tefsiri"

İlahiyat Alanına Dair Okuma Listesi

"Kur'an"i Kavramlar" ın 2.baskısı çıktı

Tefsir Üzerine - İbn Teymiyye

Bilgi Bankası

İzmirli İsmail Hakkı ve İlm-i Hilaf Kitabı üzerine

Mehmet Paçacı şimdi nerede?!

Kur'an'a Giriş / Muhammed Abid CABİRİ

Teolojik bir inşa olarak "Laiklik"

İslami İlimler Metodolojisi / Kanunu’l Fikri’l İslamî - Abdulmun’im el-Kı’ıyy

Bir tefsir klasiği Türkçe'de! - BEYDAVİ TEFSİRİ

T.J.Winter soruyor! "Kıbleni mi şaşırdın ey müslüman"

Milliyetçilikler ve Faşizmler -Kitap tanıtımı-

Kur'an Kıssalarında Sinematik Özellikler

İslam Psikolojisi Yazıları

Kuyuda Yazılan Kitap - El-Mebsut / İmam Serahsi

"Ahir Zaman İlmihali"ni farklı kılan nedir? / Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Ali Bulaç'ın Son Kitabı "Göçün ve Kentin İktidarı"

"Müslümanın Akaidi" kitabı üzerine Ahmed Kalkan'la söyleşi

Kutsal Kitaba İlahi Çağrı / Rahmetullah el-Hindi

Kendi Kendine Akademi (Tavsiye Kitap Listesi)

İran'da Devrim ve Karşı Devrim / Asaf Hüseyin

Tefsirde yanılgı sebepleri ve bunlardan korunma yolları / Muhammed Vehbi Dereli

Kuran ve Sünnet Üzerine Makaleler - Hikmet Zeyveli
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz