Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


"Müslümanın Akaidi" kitabı üzerine Ahmed Kalkan'la söyleşi
Niye bir Akaid kitabı sorusuna şöyle cevap vereyim: Bize göre, bugün için en büyük eksiklik ve yanlışlıklar İslâm inanç esaslarıyla insanımızın ilişkisidir...
24/02/2010 / 23:40

MÜSLÜMANIN AKAİDİ KİTABI VESİLESİYLE ARAŞTIRMACI YAZAR AHMED KALKAN’LA RÖPORTAJ

 
 
Vuslat: Hocam, uzun süredir beklenen Müslümanın Akaidi kitabınız piyasaya çıktı. Niye bir akaid kitabı yazma gereği duydunuz?
 
Ahmed Kalkan: Bismillâhirrahmânirrahîm. Daha önce üç kez özel olarak basılan bu kitap, uzun zamandır piyasada yoktu. Kitapçı vitrin ve raflarına hiç girmemiş, Anadolu’ya da gitmemişti. Ancak cemaat çalışması yapan bazı çevrelere ve nasılsa duyan kişilere ulaşabilmişti. Buna rağmen Rabbimize hamdolsun kısa sürede kendi kendini tanıttı ve sorulmaya, aranmaya başlandı. Dördüncü baskısı, normal baskı adedinin iki katı basılarak Rağbet yayınları tarafından piyasaya sürüldü. Kitabın piyasaya çıkmasından bu güne bir aydan daha kısa bir zaman geçmesine rağmen kitabın bu yeni baskısının da bitmek üzere olduğunu öğrendim. Bu, bizi elbette sevindirmektedir. Yanlış anlaşılmasın; bu iltifatın şahsımıza değil; temel inanç esaslarımıza ve kitaba gösteriliyor olmasıdır sevincimizin esas sebebi.
      
“Niye bir Akaid kitabı” sorusuna şöyle cevap vereyim: Bize göre, bugün için en büyük eksiklik ve yanlışlıklar İslâm inanç esaslarıyla insanımızın ilişkisidir. Halkın, çok sevdiği(ni söylediği) dinini, İslâm’ın esaslarını bilmediği; neye, nasıl ve niçin inanması ve güvenmesi gerektiğini değerlendiremediği içindir tüm bireysel, ekonomik, sosyal ve hatta siyasal problemler. Bu ülkedeki nice insanın İslâm’dan, onun hayat verici dinamizminden uzaklaşması da yine aynı sebebe dayanmaktadır. “Müslümanım” diyen nice kimsenin zavallılığının, İslâm düşmanı nicelerin de gaflet ve ihânetlerinin, kendilerine ve çevrelerine verdikleri zararın sebebi de aynı: Tevhid dini İslâm’ın inanç esaslarını doğru bir şekilde bilmemek, o ilkelere inanmamak. Allah’ı, Peygamber’i yeterince tanımayan insanların papa hayranı, top kafalı veya pop düşkünü olması, ya da (ve de) zâlim tâğutlara sevgi besleyip onlar tarafından ezilmesi kaçınılmaz olmaktadır. Hırsızlığın artması, hortumculuğun mârifet, hile ve kandırmanın kahramanlık sayılması gibi buzdağının gözüken üstü de hep inanç kirliliğini yansıtmaktadır. Onun için inançlar düzelmeden ve yeterlilik kazanmadan ahlâkın da, sokağın ve evin de düzelmesi mümkün değildir.
Vuslat: Ahlâkın düzelmesi, yönetimin düzelmesi, toplumun düzelmesi hep inancın düzelmesine bağlıdır; bu da öncelikle İslâm akaidinin doğru biçimde bilinmesine bağlıdır mı demek istiyorsunuz? 
  
Ahmed Kalkan: Evet. Bireysel, sosyal ve siyasal hayattaki tüm problemlerin kaynağında hem ilimsizlik ve hem de bozuk inanç anlamında cehâlet ve câhiliyye vardır. Asr-ı saâdeti yaşamanın, saâdeti asra taşımanın yolu akîdenin sağlamlığından geçer. Unutmayalım ki, Kur’an’ın istediği gibi iman edilmedikçe, kişilerin ve toplumların düzelmesi mümkün olmayacak, ahlâkî öğütler delik kaba su doldurma gayreti gibi sonuçsuz kalacaktır. Rasûlullah’ın Allah’a sığındığı faydasız bilgi için her zorluğa göğüs geren insan, âhirette kurtuluş ve dünyada huzur için gerekli İslâm’ı öğrenme ve yaşama çabası içinde değilse, büyük bir yanlışlık var demektir. İslâm’ı öğrenmeye çalıştığını sanan bazı kişilerin de, abdesti bozan şeyler kadar imanı bozan şeyleri öğrenmeye önem vermediği de ayrı bir problem. Resmî, askerî ve sivil hâkim güçler tarafından; ekonomi, eğitim, iletişim gibi her taraftan câhiliyyenin kuşattığı insanın, her türlü beşerî dayatmalara karşı direnebilmesi, Allah’tan başkasına eğilmeyecek bir güce ulaşabilmesi için çok sağlam bir imana ihtiyacı olacaktır.
Tevhidî esaslar, Kur’an’ın en fazla önem verdiği hususlardır. Din, bu esasları bireylere ve topluma yerleştirmeyi esas almış; Mekkî sûreler hemen tümüyle bu ilkeleri yerleştirirken, Medenî sûreler de sık sık buna vurgu yapmış, emir ve yasaklarla bunları pekiştirmiştir. Hz. Peygamber, on üç sene Mekke döneminde bu imanî esasları yerleştirmek için tebliğini sürdürmüş, sonra da imanları kemâle erdirme gayretine devam etmiştir. Kur’an, insanın sadece Allah’a kulluk yapmak için yaratıldığını vurgular. Her türlü puta tapıcılığı, şirkin tüm çeşitlerini, tâğutun bütün görüntülerini, sahte ilâhların egemenliklerini reddetmeden yalnız Allah’a kulluk sergilenemeyecektir. Kabul ve reddedilmesi gereken bu inanç esaslarını öğreten ilim dalı da, Akaiddir. O yüzden Kur’an’ın ve Rasûlullah’ın başladığı yerden başlamalı ve en çok önem verdiği şeylere önem verilmelidir. Bu yaklaşım, bizim akaid kitabı hazırlamamızı zorunlu kılmıştır.
 
Vuslat: Piyasada çok sayıda akaid kitabı var. Sizin eserinizin bunlardan farkı ne?
Ahmed Kalkan: Sözgelimi piyasadaki on binlerce roman vb. kitaplarla karşılaştırılınca, akaidle ilgili eserlerin çok sayıda olduğunu söylemek zordur. Bununla birlikte, Kur’an’la ve akaidle ilgili kitapların ve bu konuların işlendiği cemaat çalışmaların son yıllarda artış göstermesi sevindirici ve ilerisi için ümit vericidir. Piyasada bulunan İslâm inancıyla ilgili kitapların önemli bir bölümünün, çok eski dönemlerde kaleme alınmış eserler olduğu görülür. Bu klasik akaidle ilgili kitapların hemen hepsi bir mezhep akaidi özelliğinde olduğundan, farklı mezheplerin görüşlerini çürütecek antitez tavırlar ve bugün için gereksiz tartışmalar, akaidi ilgilendirmeyen bazı felsefî konular içermesi yönüyle daha çok “Kelâm” kitabı mâhiyetindedirler. Dil ve anlatım yönünden kolay anlaşılabilir, içerdiği konular yönüyle gereksiz tartışmalardan uzak, tevhid ve şirkin güncel yansımalarına ışık tutacak mâhiyette akaid kitaplarının sayısı çok azdır, yetersizdir.
Bir adı da “Tevhid İlmi” olan “Akaid”le ilgili eserlerin kiminde, gereksiz tartışma ve ayrıntılar tevhid kavramını gölgelemiş, mezhep tartışmaları, kelâmî düşünceler ve beşerî yorumlar öne çıkmıştır. Bununla birlikte tevhidin bireysel, sosyal ve siyasal hayata yansıması gereken esasları, güncel itikadî problem ve sapmalar yeterli şekilde gündeme gelmemiştir. Akaid, sadece inanılması gereken esasları değil; aynı zamanda reddedilmesi gereken esasları da düzenler. Ama unutulmamalı ki, reddedilmesi gereken esaslar, falan veya filan mezhebin tartışılabilecek görüşlerinden önce, “lâ” diye kestirilip atılması gereken tâğutî anlayışlar, şirk ve küfür olduğu kesin olan görüş ve yaklaşımlardır. Tüm müslümanları bağlaması yönüyle İslâm Akaidi, beşerî görüşlere dayanmamalı, göreceli ve tartışmalı konulardan, mezhebî ictihad ve kelâmî değerlendirmelerden uzak olmalıdır. Vahye dayanan ve Kur’an ilkelerinin temel alındığı İslâm Akaidini öğrenip inanmak ve hayata geçirmeye çalışmak tüm müslümanların hedefi olmalıdır. Akaid ilmi, müslümanlar arasında tartışmalar açan değil; tartışmaları sona erdiren ve mutlak hakikatin temel alınıp öğretildiği bir ilim haline yeniden getirilmelidir. Öğrenilen iman esaslarının temel ilke olarak kabulü onlara şeksiz iman edilmesini doğuracağı gibi, yaşanılan hayatın bu ilkelerle bağlantısı ve bu esasların sosyal hayata nasıl geçirileceği üzerinde ise ister istemez beşerî yorumlar ve metod farklılıkları olabilecektir.       
İşte bu düşüncelerden hareketle diyebiliriz ki, her yaş ve kültürden insanın anlayabileceği ve İslâmî eğitim çalışması yapan gençlerin ihtiyacını karşılayabileceği alternatif ders kitabı şeklinde bir esere ihtiyaç vardır ve bu âcizâne çalışma, bu ihtiyaca cevap verebilmek arzusuyla kaleme alınmıştır. 
Kitapta, bazı klasik tasnif ve tâbirlere aynen yer verilmiş, yanlışlığı hakkında kesin deliller bulunmayan değerlendirmelerde geleneksel üslûp muhâfaza edilmiştir. Kur’anî esaslara ters düşen hususlarda ise bu çizgiden ayrılınmış ve gerekçeler izah edilmiştir. Konuların yaşanılan hayatla irtibatı kurulmaya çalışılmış, imanı zedeleyebilecek tutum ve görüşler eleştirel bakışla ele alınmıştır. Kişisel okumalar yanında, eğitim çalışması yapan genç müslümanların da yararlanabilmesi için konular üniteler halinde değerlendirilmiş, gereksiz detaylardan kaçınılmaya gayret edilmiştir. Kitabın ve ünitelerin sonuna sorular eklenilmesi uygun görülmüştür.
Müslümanın Akaidi adlı bu kitabımızda, yine, başka akaid kitaplarında bulunmayan uzunca bir bölüm var. Kitabın bu ikinci bölümünde İslâm inancını olumlu ve olumsuz yönden etkileyen akaidle ilgili kavramlara yer verilmiştir. Akaidi ilgilendiren bu kavramlarla sahih akîdeyi perçinleyen konular özet şekilde ele alınmıştır. İnkâr, tahrif, yozlaşma ve unutulma gibi tehlikelerle karşı karşıya bırakılan İslâm inancını yakından ilgilendiren bu kavramların müslümanların zihin, gönül ve dilinde tashih edilmesi amaçlanmıştır.
Vuslat: Hocam, bu açıklamaları dergimizde okuyup da bu akaid kitabını temin etmeye çalışmamak herhalde mümkün değildir. Okuyucularımız merak ederler, bu kitabı nasıl temin edebilirler, izah eder misiniz?
Ahmed Kalkan: Daha önce üç defa basılan bu kitap, yeniden gözden geçirilip tashih edilerek Rağbet yayınlarınca dördüncü baskısı yapıldı. Kitap, Rağbet Yayınevinden (0212 528 85 19) temin edilebileceği gibi, dinî eserler satan kitabevlerinden de alınabilir. Ama Vuslat okuyucuları veya Özel FM dinleyicileri için en kolay ve en kestirme yol, Vuslat dergisine bir telefon etmektir. Yani bu kitap ve arzu edenler için bundan daha faydalı nice eser bir telefon kadar okuyucuların yakınında. Bu vesileyle Vuslat dergisinin, yeterince anlaşılamadığını düşündüğüm bu büyük hizmetine atıfta bulunmak istiyorum. Gerçekten Vuslat kitap klübünün kitaba/ilme sevginin günlük hayata yansıması olan ve büyük fedâkârlıklar gerektiren bir güzel çalışma sistemi var. Bunun çok önemli bir gayret olduğunu düşünüyorum. Nereden ve nasıl temin edebileceğini halkın yeterince bilemediği hizmeti ayaklarına getirmesini takdir etmemek mümkün değil. Yüzlerce kitap ve VCD setinden oluşan geniş yelpazedeki eserlerden bir tanesini bile satın almak isteyen okuyuculara ek ücret de almadan evlerine veya işyerlerine kadar teslim ediyorlar.
Vuslat: Okuyucularımıza iletmek istediğiniz son bir mesajınız var mı?
Ahmed Kalkan: Son olarak, okumanın önemine bir iki cümleyle işaret etmek istiyorum: Okumayan bir toplum olduk; okumayan, sadece seyreden. Midemize ve giysimize verdiğimiz önemin kaçta kaçını kafamıza ve gönlümüze veriyoruz? Bir ayda midemize harcadığımız paranın ne kadarını dâvâmıza harcıyoruz? Gönlümüzün ve kafamızın gıdası, biraz sonra çoğunu boşaltma ihtiyacı hissedeceğimiz mideye âit gıdalardan daha mı az önemli? Unutmayalım; her gün “O Kitab”ı ve onu açıklayan kitapları okumayanın canına okunmaktadır. Mutlaka en az haftada bir sadece Allah için bir araya gelip cemaat çalışmaları, Kur’an ve Akaid eksenli dersler yapmak, çocuklarımızı ve çevredeki gençliği bu çalışmalara yönlendirmek, evlerimizi de mescid ve mektebe, Kur’an’ın okunduğu, anlamının öğrenilip öğretildiği kurslara dönüştürmek zorundayız. Aksi takdirde dünyada zilletten, âhirette azaptan kurtulmak zordur.   
Vuslat: Hocam, tüm okuyucularımıza ısrarla tavsiye ettiğimiz bu eserin tanıtımı için verdiğiniz bu bilgilere teşekkür ederiz.
 
Ahmed Kalkan: Ben de teşekkür ediyorum.

28 Yorum

Rıdvan ışık 13-11-2011, 18:28:54
İlla Akaid
Ne acidir ki geçmişin akaid kitaplarinin bile bir kismi Kur 'an esasli bir akid veya man anlayişi ortaya koyamamiştir bol bol tekfir illetine düşmüş İmanin kalp fiilleri olan Haf reca şükür güven duygulari es geçilmiştir.Mesala infak 'in bir akaid sorunu oldğ/infak etmeyenin Allah 'a güven duygusuun eksik olduğu bunun da ciddi bir iman zaafi olduğu dile getirilmemştir.

Yorumların tamamı için tıklayınız.

Diğer Haberler

Mevdudi için orası tatil beldesi değildi!

Ekin Yayınlarından Yeni Kitap : "Kur'an Kıssalarının Tarihselliği"

Tefsir gibi bir mukaddime : Tefsire Giriş - Râgıb el-Isfahani

Kur'an Sûrelerinin Kimliği & Sûreler nerede ne zaman indi?

İlginç Senetler Bulduk & 800 yıl sonra Peygamber'le tokalaşmış!

İslam Siyasal Düşünce Mirası

Bid'at Konusuna Doğru Bir Yaklaşım - Abdulkayyum Es Suheybani

Ruhun Sevinci - Seyyid Kutub

İmam-ı Şafii'nin Dev Külliyatı "El-Umm" Türkçe'de

Te’vil’in Tahrife Dönüşmesi: Mehmed Emin Akın

30.Yılında İstanbul Kitap Fuarı

Batıcı Bilim Yanlışta! & Oryantalist Bakışı Bırakacaklar mı?

Ebû Yûsuf'un Hadis Anlayışı -Kitap Tanıtımı-

Beydavi Tefsiri Türkçe'de

Ahmed Kalkan'ın "Kur'an Kavramları Ansiklopedisi" çıktı

Kitap Tanıtımı : Alevi-Bektaşi Geleneğinde Kur'an Anlayışı

Ekin Yayınlarından "Menar Tefsiri"

İlahiyat Alanına Dair Okuma Listesi

"Kur'an"i Kavramlar" ın 2.baskısı çıktı

Tefsir Üzerine - İbn Teymiyye

Bilgi Bankası

İzmirli İsmail Hakkı ve İlm-i Hilaf Kitabı üzerine

Mehmet Paçacı şimdi nerede?!

Kur'an'a Giriş / Muhammed Abid CABİRİ

Teolojik bir inşa olarak "Laiklik"

İslami İlimler Metodolojisi / Kanunu’l Fikri’l İslamî - Abdulmun’im el-Kı’ıyy

Bir tefsir klasiği Türkçe'de! - BEYDAVİ TEFSİRİ

T.J.Winter soruyor! "Kıbleni mi şaşırdın ey müslüman"

Milliyetçilikler ve Faşizmler -Kitap tanıtımı-

Kur'an Kıssalarında Sinematik Özellikler

İslam Psikolojisi Yazıları

Kuyuda Yazılan Kitap - El-Mebsut / İmam Serahsi

"Ahir Zaman İlmihali"ni farklı kılan nedir? / Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Ali Bulaç'ın Son Kitabı "Göçün ve Kentin İktidarı"

"Müslümanın Akaidi" kitabı üzerine Ahmed Kalkan'la söyleşi

Kutsal Kitaba İlahi Çağrı / Rahmetullah el-Hindi

Kendi Kendine Akademi (Tavsiye Kitap Listesi)

İran'da Devrim ve Karşı Devrim / Asaf Hüseyin

Tefsirde yanılgı sebepleri ve bunlardan korunma yolları / Muhammed Vehbi Dereli

Kuran ve Sünnet Üzerine Makaleler - Hikmet Zeyveli
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz