Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


İslam Teolojisinde Tasavvur Sorunu / Haydar Ubeyd
H. 4. asırdan sonra baş gösteren tasavvur sorunu, bugün islam dünyasını zihinsel felce uğratmıştır. En önemli tasavvurlar olan Allah, Kuran, Peygamber tasavvurlarının merkezini "gayelilik" oluştururken, artık o merkezi "olgu" almıştır.
25/06/2010 / 12:11

H. 4. asırdan sonra baş gösteren tasavvur sorunu, bugün islam dünyasını zihinsel felce uğratmıştır. En önemli tasavvurlar olan Allah, Kuran, Peygamber tasavvurlarının merkezini "gayelilik" oluştururken, artık o merkezi "olgu" almıştır. Olgu gayenin yerine konunca her şeyin hakikati tersine dönmüştür. Bu durum; şeklin öze, lafzın manaya, kemiyetin, keyfiyete, örnekliğin taklide galebe çalmasını netice vermiştir. Tasavvurların yeniden inşası ise ancak Kuran’la mümkündür. Tasavvurların inşasında işe önce Kuran tasavvurunun inşasıyla başlamak gerekiyor.

Bu hususta değiştireceğimiz ilk ön kabulümüz; Kuran’ın nesne olmadığıdır. Kuran’ı nesne kabul eden bir ümmet, dünyanın nesnesi olur. Kuran’ı nesne kabul eoen bir zinin Kuran’la inşa olmak yerine Kuran’ı inşa etmeye kalkar.

İslam dünyasında en az Kuran okuma yarışmaları kadar da Kuran’ı anlama yarışmalarının yapılması gerekmektedir.

"Sizin en hayırlınız, Kuran’ı öğrenen ve öğreteninizdir." hadisini Kuran’ın sadece arapça metnini okuma ve okutma şeklindeki algının acilen terk edilmelidir.

Tertilin, tecvidli okuma olduğu yanlışından vaz geçilmelidir.

Kuran’ın anlaşılması için aklın azami derecede işletilmesi gerekiyor. Bu her çağın teolojisini kendisinin kurgulaması demektir. Ortaçağda (14-18) kurgulanan islam teojisiyle yola çıkmak deli gömleği giymek demektir. Kurgulacak islam teolojisinin merkezine Kuran konmalıdır. Bu yeni kurgu; teoloji, hukuk, psikoloji olmak üzere üç temel hususta yeni yorumlara dayanmalıdır. Teoloji kirliliğinden kurtulmadan, algı kirliliğinden kurtulmak, algı kirliliğinden kurtulmadan da islamın ve müslümanların varoluşundan bahsedilemez. Varoluş ise, müslümanların kendi modernitelerini kurmalarına bağlıdır. Kurulan bu modernitenin üretmeye açık ve pozitif değişimleri yönetmeyi yeterlilikte olması mantıksal ve dini bir gerekliliktir.

"Kuran ne değildir"in ümmet içerisinde çok iyi bir şekilde işlenmesi müslümanların en önemli görevidir. Söz konusu bu değildirler : Kuran tapınak kitabı değildir. Kuran tefsir edilen bir kitap değildir. Kuran bir mezhebin kitabı değildir.

Kuran ne dedi değil, ne demek istiyor; peygamber (as) ne dedi değil, ne demek istiyor; falan alim ne dedi değil, ne demek istiyor, şeklindeki bakış açısından kurtulmadan Kuran’a dönüşün mümkün olmayacağının farkına varılmalıdır.

Meal ile Kuran’ı özdeşleştirme yanlışına düşülmemelidir. Bu öncekilerin hatasını tekrarlamaktır. Mealin bir yorum, ilahi kelamın insan zihnindeki bir anlık bir gölgesi, güneşe kıyasla gecedeki ay gibi olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Zihinleri bu yanılgıdan kurtaracak çare; Kuran’ı nazil olup bitmiş bir kitap değil, nazil oluşu devam eden bir kitap olarak görmektir.

Müslümanları Kuran’ın yüceltmesi için müslümanların hicri 4. asırdan önceki zihin parlaklığına dönmeleri şarttır.

Hasılı kelam, islam teolojisi yeniden kurgulanmadan çıkılan yolun ömrü kısa olur.

39 Yorum

Diğer Haberler

Tasavvuf Terminolojisi ve İbn Teymiyye / Murat Kayacan

Çağdaş Dünyada Fakih Sorunu / Dr.Serdar Demirel

Usûl kitaplarında İctihad ve (Makâsıdu'ş-Şerîa) Bahisleri / Taha Câbir el-Alvâni

Dinin kaynağı ben miyim? / Prof.Dr.Ahmet Yaman

Tearuz ve Tercih & İlletlerin Tercihi / İmam Gazali - El-Mustasfa

Tasavvuf'un, İslâm ve İslâm Dışı Kaynaklarına Bakış / Erhan Koç

Nass ve Dogma Üzerine / Prof.Dr.Osman Eskicioğlu

Fadlallah'la Mezhebi İhtilafları Aşmak / Bülent Şahin Erdeğer

Hadisleri Alma Usûllerinden Sema ve Kıraat

Ehl-i Hadis - Ehl-i Re'y Ayrışması Fıkhî mi İtikâdî mi? / Yrd.Doç.Abdurrahman Haçkalı

İslam Hukuk Düşüncesinde Taabbudi Hükümler ve Taabbudiyyâtın Sahası Üzerine / Doç.Dr.Abdullah Kahraman

İslam  Hukukunun Ana Gayeleri / Prof.Dr.Zekiyyuddin Şaban

Bir Yöntem Sorunu Olarak Maslahat / Ramazan Yazçiçek

Fıkıh'ta Gelenek ve Yenileşme / Prof.Dr.Hayrettin Karaman

İbn Hazm ve Fıkıh Usûlûndekî yolu

İslam Dünyasında Tarihselciliğin Öncü İsmi : Fazlurrahman

İslam'ı yeniden yorumlama misyonu / Serdar Demirel

Gayb Konusu ve Gaybi Alanda Ölçü Üzerine / Prof.Dr.İlyas Çelebi

Hadis'ler İtikadi Tercihlerimizi Belirleyebilir mi? / Muhammed İmamoğlu

İslam Vahyi (Kur'an-Sünnet İlişkisi) / Prof.Dr.Mehmet Erdoğan

Fıkıh Toplumu ve Hareket Fıkhı-I / Murat AYDOĞDU

Mezhepçiliğe Karşı Akademik Tavır / Kelim SIDDIKİ

İslam Teolojisinde Tasavvur Sorunu / Haydar Ubeyd

Islahat Hareketi / Malik bin NEBİ

Yeni Nesil Müslümanlık / Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

İlmin Muhafızı : İsnad

İslam'ı Anlamada Kaynak(sızlık) Sorunu / Ramazan Altıntaş

Hz.Muhammed'in (sav) Sünneti Doğru Anlaşılıyor mu? / Hamza Türkmen

Durdurulmuş İlkeler ve Bağlamından Kopan Pratikler / Murat Aydoğdu

Klasik Hadis Usûlünün Problemleri / Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Klasik ve Çağdaş Tefsir - İctihad Usulleri (Tesbit-Tenkit) / Prof.Dr.Hayrettin Karaman

Tefsirde İsrailiyat / Doç.Dr.Abdullah Aydemir

Kur'an'ı Açıklamada Usûl

"İslam Akaidine Sızan Yanlışlar ve Ölçü" / İbrahim Sarmış

Modernite ve İctihat / Mehmet Çelen

Akıl-Nakil Çatışmasında Öncelik Problemi / Dr.Maşallah Turan

Tarihsel Muhammed ve Menkabevi Muhammed'i ayırmanın gerekliliği / Prof.Dr.Sönmez Kutlu
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz