Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


Hayatı ve Kitabı Sünnetullah'a Uygun Bir Zihin ve Kimlik İnşası İçin Okumalıyız / Bahadır Kurbanoğlu
Her eğitim-öğretim süreci, ilkokuldan üniversiteye kadar vahiy merkezli denetimden geçirilmek durumundadır. Kur’an çalışmaları, Kur’an’a yaklaşımdaki yanlışlar ve doğrular, sahih sünnet ve siyer bilgisi, İslam tarihine ilişkin tespitler, yakın dönem sistem tahlilleri ve aktüel konular dahil olmak üzere, her konuya yaklaşımın vahyin ışığında değerlendirilmek durumunda olduğu akidesi ve melekesi gençlerimize aşılanmalıdır.
22/12/2010 / 17:25

 

Toplumun kitaplara olan genel ilgisi, hayata bakışıyla da doğrudan ilgili. Özal döneminde küresel dönüşümlerle doğru orantılı neo-liberal hayat algısı yeni nesiller üzerinde olumsuz etkiler uyandırmıştı. Bunun meyvelerini bugün toplamaktalar. Dolayısıyla kitap okunduğu ifade edilse bile, ağırlığın daha çok magazinel olanlar ve  kişisel gelişim kitaplarında olduğunu söylemek mümkün. Kitleler, varolan durumlarını sorgulamak, kişilikleri üzerinde hayatlarını dönüştürücü kitaplar okumaktan ziyade, hayatın kıyısında, hatta çoğu zaman dışında  kalmış bir ameliyeyi yerine getirir gibi, merak duygusunu, hayal dünyalarını tatmin amacıyla kitap okumaktalar çoğunlukla. Kimlik ve kişilik sorunları, resmi ideolojiye ya da küresel dönüşümlere koşulsuz teslimiyet, ahlaki ve zihinsel yozlaşma vb. sebepleri göz önünde bulundurduğumuzda tercih sebeplerinin de bu meyanda seyretmesi doğaldır. Tabii bu tespitimiz kitap okurları açısından geçerli, geniş kitlelerin bu ameliyeyi yerine getirdiklerini söylemek zor.

Neyin, nasıl okunacağı; okumanın amacı, hayata dair hedeflerle doğrudan orantılı. Düşünmenin, soru sormanın, cevap arayışı içerisinde olmanın bir sonucudur kitap okumak. Üstelik bireysel yapılan bir amel olsa da, aslında toplu kimliğin, toplu faaliyetlerin bir uzantısıdır. Okumanın ardından tartışma/istişare gelebilmelidir. Bu olmayınca, aktüel gelişimlerle doğru orantılı bir tüketim ameliyesine dönüşmekte kitap okumak. Kimi zaman “Çok okuyor ama kafası çok karışık” diye tanımladığımız insanlar vardır çevremizde ki bu husus bununla alakalıdır.

Kitap okumakla hayatı okumak eşzamanlı olması gereken bir süreçtir kanımca. Bir tatmin aracı, bilgiyi yığma ve buradan güç devşirme aracı ya da bir hobi faaliyeti değildir olması gereken. Okumayı belirleyen şey ihtiyaçlardır. İhtiyaçları ise toplu olarak ifa ettiğimiz kimliksel yürüyüşümüz belirler. Ne aradığımız, neyi bulmak, neleri biriktirmek istediğimiz ve istikametimizin sağlıklılığı da burada gizlidir.

Kitap okumayı zaafa uğratan hususlar arasında, düşünsel gerileyişler ve zihinleri bulandıran rölativistik gelişmeler yanında internetin hayatımızı kuşatan yönlerini de baş köşeye oturtmak gerekir. Bilgisayar karşısında tüketilen zaman ayrı bir bahis konusudur ki kitaba olan ilginin azalmasının önemli nedenlerinden biridir bence. Bilgiye internet üzerinden kolay ulaştığını zannetme, aslında kolay ve çabuk tüketilen bilgiye ulaştığını görememe tavrını besler. Oysa bilginin edinimi ve ahlakımıza, dağarcığımıza ve kimliğimize yansıması süreci yüzyüze paylaşım ve sosyal ilişki ağı içerisinde gerçekleşir. Doğrusu da budur. Test edilmemiş, paylaşılmamış ve ortak amellere hizmet etmeyen bilgi hem ağırlık oluşturur hem de bir süre sonra değersizleşir. İşte internet böylesi bir bilgi yığınıyla karşı karşıya bırakmakta bizi.

Bir müslümanın okuma serüveni, usuli anlamda netleşme, hayata dair sahih bir perspektif edinme ve okumalarını bunun üzerine bina etme anlayışı üzerine kurulu olmalıdır. Yukarıda da dediğim gibi bunları besleyecek kaynak eserler ve araştırma kitapları öncelikli olanlardır. Tarih, edebiyat, sanat vb. ilgilerimiz bu perspektifi ve bu perspektif üzere ortaya konan amellerimizi besleyici ve geliştirici mahiyette olmalıdır.

Kitap okumayı artırmak, özellikle genç nesiller açısından düşünüldüğünde, onları kuşatma çabalarıyla atbaşı giden bir ameliyeyi gerektirir. Gençliğe yönelik projelerimizin gelişimiyle okuma ameliyesinin artırılması paralel giden hususlardır. Öncelikli olarak disipline bir eğitim sürecinin ve bu süreci besleyecek kaynak eserlerin belirlenmesi gereklidir. Bu süreç, ortak seminer, çalışma vb. ortamlarla işletilmelidir. Yani gençlik hayattan kopuk olmayan bir formasyona tabi tutulmalıdır. Kimlik aşılama, usuli anlamda netleşme, sağlıklı bir tarih perspektifine kavuşturma, nasıl bir dünyada yaşadığını takip edebilme gibi hasletlere kavuşturabilmek için okuma faaliyetleri denetimli olmalıdır. Kitaba nitelikli ilgi ancak bu kimliksel süreçle beraber oluşur-gelişir. Bu noktada özellikle öğretmenlik mesleğini irca eden kardeşlerimizin üzerine de çok önemli sorumluluklar düşmektedir. Onların da vakıayı görmelerini sağlayıcı çabalarımız olmalı. Gençliği kuşatmak sadece gençleri kuşatmak değildir. Ailelerin de sürecin içine katıldığı projelere ihtiyaç vardır ki, aslında bütün bu saydıklarımız aynı zamanda okuma ameliyesini kendi doğal ortamında artıran etmenlerdir. Bu türden okuma, öğrenme, biriktirme, paylaşma ve yaşamlaştırma sürecini en sağlıklı yol olarak görmekteyim. İlişkilerimizin ve yürüdüğümüz hattın mukavimliği, okuma ameliyesinin de niteliğini belirleyecektir.

İslami/tevhidi camianın özellikle ilk ve orta öğretim müfredatlarında büyük boşluklar ve eksiklikler var. Çocuklarımız büyüdükçe bunu daha bir fark eder olduk. Bu alanlarda vahiy merkezli, hurafelerden temizlenmiş, çocukların anlam dünyalarına indirgenmiş, algılarına ve dimağlarına  hitap eden nitelikli çalışmalara, hem araştırma düzeyinde hem de teknik açıdan ihtiyacımız var. Gerek okumayı teşvik edici, bilgilendirici hikaye kitapları, gerekse siyer, peygamberler tarihi, usul, ahlak gibi konularda periyodik anlamda takip edebileceğimiz metodları içeren çalışmalar neredeyse hiç yok. El yordamıyla ve sınırlı alanları içeren mütevazi çalışmalar var. Bunlar da kendimize ait tekniklerle bezeli değil; ya da çağdaş tekniklerden alıntılara monte edilen çalışmalar; içerikleri de tartışmalı. Çağdaş eğitim tekniklerinden faydalanılabilir elbette, ancak çocuklarımızın belli bir yaştan belli bir yaşa basamakları belirlenmiş ve köşe taşları netleşmiş bir eğitim programımız var ise bu bir anlam ifade eder. Aynı hususlar üniversite gençliği için de geçerli.

İslami mücadele sürecinde temel eserler olarak belirlenmiş ve sürecimize katkıda bulunmuş çalışmalarla birlikte, tarih, siyaset bilimi, edebiyat alanlarında da belirlenmiş bir müfredata ihtiyaç olduğu izahtan varestedir. Okumalarımız bu minval üzere işlemeli, aynı zamanda bu çalışmaların üzerine -denetimli bir tarzda- dünyadaki gelişmelerle paralel okuma süreçleri oluşturulmalıdır. İnsanlığın düşünce dünyasını etkileyen “İzm”ler ve bunlara ilişkin arka plan okumaları da usuli netleşmenin ardından gelmelidir. Bununla paralel yapılmalıdır demiyorum; çünkü böylesi bir uğraş hem ütopik hem de zihin bulandırıcı olur. Kimlik inşası netleşmeden mesela “Şu liberalizm ne menem bir şeydir, öğrenilsin” diyerek gençlerin gündemine felsefi-siyasi-kültürel anlamda sokmak vahim neticeler doğurabilir. Aynı husus muhafazakar yazın-edebiyat alanları için de geçerlidir. Batı merkezli materyalist felsefelerden korumaya çalıştığımız gençliği, yine Batı merkezli ruhçu-spiritualist-maneviyatçı-mistik anlayışlara teslim etmemeliyiz. Materyalizme hücum eden her eser İslami olmayabilir, olmuyor da. Hatta bunların hemen tamamının İslamla, vahiyle çatışan, nesilleri egemen düşünüş biçimlerine yaklaştıran, pasifize eden, fıkhetme melekelerini dumura uğratan yönleri olduğunun farkına varılmalı. Resmi ideolojinin karşısına konan, alternatifmiş gibi sunulan bin yıllık tarih öyküleri ve öykücülerine karşı da uyanık olunması şart. Osmanlıcı nostaljik perspektiflerle yazılan tarih, siyaset, kültür kitaplarının tevhidi düşünüş biçimini engellediği, ahlakı dogmalaştırdığı, fehmetme gücünü gerilettiği ve güce, hakimiyete endeksli din algıları ürettiği unutulmamalı.

Her eğitim-öğretim süreci, ilkokuldan üniversiteye kadar vahiy merkezli denetimden geçirilmek durumundadır. Kur’an çalışmaları, Kur’an’a yaklaşımdaki yanlışlar ve doğrular, sahih sünnet ve siyer bilgisi, İslam tarihine ilişkin tespitler, yakın dönem sistem tahlilleri ve aktüel konular dahil olmak üzere, her konuya yaklaşımın vahyin ışığında değerlendirilmek durumunda olduğu akidesi ve melekesi gençlerimize aşılanmalıdır. Hayatın hangi vechesine bakılırsa bakılsın, hangi pratiğin içerisinde olunursa olunsun, hangi okuma faaliyeti yapılırsa yapılsın nesiller, değer merkezli yasalar olarak niteleyeceğim sünnetullaha dayalı bir hayat telakkisi doğrultusunda yetiştirilmelidir. Yukarıda ifade ettiğim boşlukları doldurma çabası gütmemiz elzemiyetini korumakla birlikte, elimizde varolan materyallerimizi bu minval üzere derleyip toplamak ve disiplinize etmek olmazsa olmazlarımızdandır.

 

haksözhaber

28 Yorum

Diğer Haberler

İlahi Motivasyon ; Duha Sûresi

Kur'an-ı Kerim Açısından İman-Amel İlişkisi / Doç.Dr.Murat Sülün

Müftüoğlu : Kur'an'a Yeni Bir Okuma Gerek

Kur'an'ı anlama faaliyetinin kavramsal araçları / Erhan Koç

İhsan Eliaçık : Kur'ân yoksulun yanındadır!

“Sâdıku’l-Va’di’l-Emin” ya da “Yaşayan Kur’an” Olmak / Cevdet SAİD

"Bir İman/İnfak;Nifak/Cimrilik Analizi: Sure-i Hadid"

‘Arap Kuranı’ndan ‘Türk İslamı’na; İlahî Kelama Reva Görülenler / Doç. Dr. Fethi Ahmet Polat

Alak Süresi Tefsiri (1) / Âişe Abdurrahman

Kur'an Nedir? / Ferhat Özbadem

Nasıl Bir Tefsir? / Ömer Faruk Karataş

Ashab-ı Cennet ;İki Tercih:Mülkiyyetmi, Nasiplenmekmi? / Ali Uzun

Kur'an'ı Nasıl Anlamalı-Yorumlamalı'ya dair / Ömer Faruk Karataş

Kur'an'ı Anlama ve Tefsir etmede Usûl / Muhammed Reşid Rıza

Kur'an Kıssaları Araştırmaları

Kur’an Tefsirlerindeki Hz. Davud’a Yönelik Zina ve Adam Öldürttürme İftiraları Üzerine / Cengiz Duman

Esmâ-i Hüsnâ'ya Ayinelik Nasıl Olur?

İyilik ve Kötülüklerin Allah'tan Olması Ne Anlam İfade Eder? / Allâme Tabatabai

Said Nursi'ye göre Kur'an'ın Bütün İlahi Sözler ve Semavi Kitaplardan Üstünlüğü / Doç.Dr.Mehmet Refii Kileci

Kur'an'ı Anlamanın Şartları / Ayetullah Cevadi Amuli

Peygamberlik ve İlahlık Sorunu / Seyyid Kutub

Selefin Tefsirdeki İhtilaflarının Mahiyet ve Sebepleri / İbn Teymiyye

Yakup Peygamber Kıssası ve Anakronizm / Cengiz Duman

Kur'an'da Müminlerin Vasıfları / Ömer Faruk Karataş

Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar / Doç.Dr.Mustafa Öztürk

Kur’an perspektifinden kıssa/olay bütünlüğü unsuruna bakış / Cengiz Duman

Bir Eylem olarak "Akletmek" / Erhan Koç

Küfr Kavramının İç Yapısı / Prof.Dr.Toshihiko İzutsu

Kur'an'ın sosyolojik prensipleri ve Batı medeniyeti ile mukayesesi / Prof.Dr.Suat Yıldırım

Kur'an Tefsirinde Yanılgı Sebepleri ve Korunma Yolları (PDF) / M.Vehbi Dereli

Fizilali'l-Kur'an'da İman / Murat Kayacan

Hayatı ve Kitabı Sünnetullah'a Uygun Bir Zihin ve Kimlik İnşası İçin Okumalıyız / Bahadır Kurbanoğlu

Toplumsal Değişim ve Ulûl'elbab / Murat Aydoğdu

Kur'an Kıssalarında Tarihsellik Unsurları 2- Kronoloji / Cengiz Duman

Kur'ân'a En Yakın Dönemi Öncelemek-4 / Bülent Şahin Erdeğer

İslahi'nin Ana Çalışmalarına Kısa Giriş / Abdurrauf

Tarihte Kur'an'ın Önüne Geçen Yöntem Arayışları / Fevzi Zülaloğlu

Kur'an'ı Kerim'in Atomcu ve Bütünsel Tefsiri / Muhammed Bâkır es-SADR

Kur'ân'ı Nûzul/Davet Sürecinde Anlamak-3 / Bülent Şahin Erdeğer 

Kur'an'a Dönüşte Vahyin Oturduğu Zemini Tanımak-2 / Bülent Şahin Erdeğer 
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz