Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


İslam'ı yeniden yorumlama misyonu / Serdar Demirel
İslâm’ı yeniden yorumlama misyonundan, İslâmî ilmî gelenek içinde kalarak yapılan “ihya ve tecdit” faaliyetinden bahsetmiyoruz. Söylenenlerin içeriğine dikkatle baktığımızda bundan kastın tarih boyunca ümmetin ittifak ettiği kriterleri yapı-bozuma uğratmak olduğunu görürüz. İhya ve tecdit Müslümanlara ait tutarlı bir usûl zemininde ehli tarafından yapılan önemli bir faaliyettir. Oysa bu misyonu kendisine yükleyenlerde Kur’an ve Sünnet müktesabatının güçlü olmadığını, usûl bilgisinin çok kıt olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu misyonla öne çıkan kişilerin söylemlerindeki tutarsızlıklar da saymakla bitmez. İslâm’ın asırlardır doğru anlaşılmadığı, ataerkil yorumların dini esir aldığı, çağdaş yeni bir metodoloji kullanarak İslâmî hayatı yeniden yapılandırmak gerektiği iddiaları en bâriz özellikleri.
10/03/2011 / 11:30

Zaman zaman kendine İslâm’ı yeniden yorumlama misyonunu yükleyen insanlarla karşılaşıyoruz. Kimisiyle yüz yüze, kimisiyle medyada...


İslâm’ı yeniden yorumlama misyonundan, İslâmî ilmî gelenek içinde kalarak yapılan “ihya ve tecdit” faaliyetinden bahsetmiyoruz. Söylenenlerin içeriğine dikkatle baktığımızda bundan kastın tarih boyunca ümmetin ittifak ettiği kriterleri yapı-bozuma uğratmak olduğunu görürüz. İhya ve tecdit Müslümanlara ait tutarlı bir usûl zemininde ehli tarafından yapılan önemli bir faaliyettir. Oysa bu misyonu kendisine yükleyenlerde Kur’an ve Sünnet müktesabatının güçlü olmadığını, usûl bilgisinin çok kıt olduğunu gözlemlemekteyiz.


Bu misyonla öne çıkan kişilerin söylemlerindeki tutarsızlıklar da saymakla bitmez. İslâm’ın asırlardır doğru anlaşılmadığı, ataerkil yorumların dini esir aldığı, çağdaş yeni bir metodoloji kullanarak İslâmî hayatı yeniden yapılandırmak gerektiği iddiaları en bâriz özellikleri.
Hadislerin ise özel hedef seçildiğini görüyoruz. Hadislerin bir ve ikinci hicrî asırdaki Arap kültür yapısının derlenmesiyle oluşturulduğu iddiaları, birtakım ahlâk ve ibâdetlerle ilgili hadisleri benimsedikten sonra diğerlerinin terkini öngörüyor.


Böyle bir yolu takip etmeleri elbette onları ilgilendirir. Ama diğer Müslümanları da aynı fikre ikna etmeyi misyon addettiklerinden başat işleri içeriden ama dışarıya ait yöntemlerle bize ait her şeyi acımasızca ve rencide ederek eleştiriyorlar. En çok da muhaddisleri hedef seçiyorlar.

Muhaddisleri suçluyorlar, çünkü muhaddisler onlara göre senet tenkidine önem vermiş, metin tenkitini rivâyetlere tatbik etmeyerek büyük suç işlemişler! Bugün İslâm’ın evrensel değerlerle buluşması için senet tenkitini bir tarafa bırakarak metin tenkitine yönelmek şartmış. Bu yapılmadan da doğru bir İslâm okuması yapılamazmış vs.


Oryantalizmin ve modern çizgideki Müslümanların bu bağlamda günah keçisi kıldıkları kişi de maalesef İmam Şâfî oluyor. Zira o yazmış olduğu “Risale” kitabıyla hadisleri kodife etmiş, o güne kadar bağlayıcı olmayan Arap kültür birikimini güya Hz. Peygamber’e nisbet ederek ümmetin başına çorap örmüştür.
Bir şeyin altını teknik ayrıntıya girmeden çizmek istiyorum. Bunların râvi tenkitini reddetmelerinin temel sebebi; senet tenkitinin onların problemini çözmemesidir.


Çünkü senet tenkitinden amaçlanan hangi rivâyetin Allah Rasûlü’ne (sas) ait olduğunu hangisinin de olmadığını tesbit etmektir. Bunun için de râvilerin karakterlerini, ezber ve anlama kabiliyetlerini analiz etmek vardır. Bundan amaç ise hadis metninin Efendimize nisbetinin sıhhat derecesini ölçmektir. Senet tenkitine öncelik bu yüzden verilmiştir. Bu metin tenkiti yapılmadığı anlamına gelmez elbette.
Ama yeni misyon sahiplerinin niyetinde, muhaddislerin yaptığı gibi, neyin Hz. Peygamber (sas)’e ait olduğunu ve neyin olmadığını tesbit etmek yoktur. Onların derdi Hz. Peygamber’in neyi deyip neyi diyemeyeceğini belirlemektir. Metin tenkitine dâvetle yaptıkları şey budur ve bunu da modern değerleri esas alarak yapmaktalar.


Metin tenkiti örtüsü altında modern değerlere ters düşen hadisler ayıklanmakta, ters düşmeyen hadisler de lütfen kabûl edilmektedir.


Klasik usûlde varolan metin tenkitinin sadra şifâ olmaması da aynı mantık sebebiyledir. Klasik usûl metin tenkitinde yapılan da Efendimiz’e ait olanla olmayanı tutarlı bir metodolojik çerçevede tesbit etmektir, yoksa Hz. Peygamber’e ne söyleyip ne söyleyemeyeceğini öğretme çabası değil.

Yeni akit

24 Yorum

Mahmut Celal Özmen 12-03-2011, 23:11:26
MALUMATFURUŞLUK
SAÇMALAMIŞ;KUSURA BAKMASIN..

Yorumların tamamı için tıklayınız.

Diğer Haberler

Tasavvuf Terminolojisi ve İbn Teymiyye / Murat Kayacan

Çağdaş Dünyada Fakih Sorunu / Dr.Serdar Demirel

Usûl kitaplarında İctihad ve (Makâsıdu'ş-Şerîa) Bahisleri / Taha Câbir el-Alvâni

Dinin kaynağı ben miyim? / Prof.Dr.Ahmet Yaman

Tearuz ve Tercih & İlletlerin Tercihi / İmam Gazali - El-Mustasfa

Tasavvuf'un, İslâm ve İslâm Dışı Kaynaklarına Bakış / Erhan Koç

Nass ve Dogma Üzerine / Prof.Dr.Osman Eskicioğlu

Fadlallah'la Mezhebi İhtilafları Aşmak / Bülent Şahin Erdeğer

Hadisleri Alma Usûllerinden Sema ve Kıraat

Ehl-i Hadis - Ehl-i Re'y Ayrışması Fıkhî mi İtikâdî mi? / Yrd.Doç.Abdurrahman Haçkalı

İslam Hukuk Düşüncesinde Taabbudi Hükümler ve Taabbudiyyâtın Sahası Üzerine / Doç.Dr.Abdullah Kahraman

İslam  Hukukunun Ana Gayeleri / Prof.Dr.Zekiyyuddin Şaban

Bir Yöntem Sorunu Olarak Maslahat / Ramazan Yazçiçek

Fıkıh'ta Gelenek ve Yenileşme / Prof.Dr.Hayrettin Karaman

İbn Hazm ve Fıkıh Usûlûndekî yolu

İslam Dünyasında Tarihselciliğin Öncü İsmi : Fazlurrahman

İslam'ı yeniden yorumlama misyonu / Serdar Demirel

Gayb Konusu ve Gaybi Alanda Ölçü Üzerine / Prof.Dr.İlyas Çelebi

Hadis'ler İtikadi Tercihlerimizi Belirleyebilir mi? / Muhammed İmamoğlu

İslam Vahyi (Kur'an-Sünnet İlişkisi) / Prof.Dr.Mehmet Erdoğan

Fıkıh Toplumu ve Hareket Fıkhı-I / Murat AYDOĞDU

Mezhepçiliğe Karşı Akademik Tavır / Kelim SIDDIKİ

İslam Teolojisinde Tasavvur Sorunu / Haydar Ubeyd

Islahat Hareketi / Malik bin NEBİ

Yeni Nesil Müslümanlık / Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

İlmin Muhafızı : İsnad

İslam'ı Anlamada Kaynak(sızlık) Sorunu / Ramazan Altıntaş

Hz.Muhammed'in (sav) Sünneti Doğru Anlaşılıyor mu? / Hamza Türkmen

Durdurulmuş İlkeler ve Bağlamından Kopan Pratikler / Murat Aydoğdu

Klasik Hadis Usûlünün Problemleri / Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Klasik ve Çağdaş Tefsir - İctihad Usulleri (Tesbit-Tenkit) / Prof.Dr.Hayrettin Karaman

Tefsirde İsrailiyat / Doç.Dr.Abdullah Aydemir

Kur'an'ı Açıklamada Usûl

"İslam Akaidine Sızan Yanlışlar ve Ölçü" / İbrahim Sarmış

Modernite ve İctihat / Mehmet Çelen

Akıl-Nakil Çatışmasında Öncelik Problemi / Dr.Maşallah Turan

Tarihsel Muhammed ve Menkabevi Muhammed'i ayırmanın gerekliliği / Prof.Dr.Sönmez Kutlu
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz