Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


İlahiyat Alanına Dair Okuma Listesi
Dr. Soner Duman ve Dr. Osman Güman’ın birlikte hazırladığı İLAHİYAT ALANINA DAİR OKUMA LİSTESİ’ni yayınlıyoruz. Tüm değerli okurlarımıza bu iki değerli araştırmacımızın armağanıdır. Faydalı olması dileklerimizle..
27/04/2011 / 10:21

AĞUSTOS 2010

HAZIRLAYANLAR

Dr. Soner DUMAN            Dr. Osman GÜMAN

 

AÇIKLAMALAR

Ülkemizde Temel İslam Bilimleri alanlarına ait telif-tercüme, akademik-popüler tespiti ve takibi mümkün olmayacak derecede çok çalışma bulunmaktadır. Bu durum, ilahiyat alanındaki çalışmaların devamlılığını ve çeşitliliğini göstermesi açısından sevindirici olmakla beraber, başta ilahiyat öğrencileri olmak üzere sağlıklı dinî bilgiye ulaşmak isteyen okuyucular açısından öncelikle okunacak kitapları tespit noktasında bir kafa karışıklığına yol açmaktadır. Bu karışıklığı giderme yolunda internet ortamında farklı listelere rastlanmaktadır. Ne var ki bu listelerin önemli bir kısmı hem kemiyet, hem keyfiyet açısından yeterli olmayıp bir kısmı ise herhangi bir ölçüt gözetmeksizin dini alanda yazılan bütün eserlere yer vermektedir. Yine bu çalışmalarda görülen bir diğer eksiklik ise sıralamada okuma önceliğinin gözetilmemiş olmasıdır. Bu ihtiyacı gidermek üzere belirtilen eksikliklerden olabildiğince uzak bir okuma listesi oluşturmaya gayret edilmiştir.

Listenin hazırlanmasında şu esaslar gözönünde bulundurulmuştur:

Listenin birinci derecede muhatap kitlesi İlahiyat Fakülteleri lisans ve lisan üstü öğrencileridir.

Listede, her ilim dalının temel tartışma konularını ele alan eserlere yer verilmiştir.

Listede yalnızca basılı eserlere yer verilmiş olup, ilgili ilim dallarında yapılmış olan “basılı olmayan lisansüstü tezler” ve “makaleler”, “basılı sempozyum derlemeleri” çalışmanın sonraki aşamalarına bırakılmıştır.

Liste, sadece Temel İslam Bilimleri alanlarına ait eserlere yönelik olup Hukuk, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Mantık ve Tarih gibi diğer beşeri bilimlere ait eserlere yer verilmemiştir.

Temel İslam Bilimleri alanında, spesifik konuları içeren eserlerin tespitinin büyük zaman alacağı ve bu çalışmayı amacından uzaklaştıracağı göz önünde bulundurularak bu eserler listeye dâhil edilmemiştir.

Temel İslam Bilimlerinden biri olan Arap Dili ve Edebiyatına (Sarf, Nahiv, Belagat) dair eserler yazıldığı dil dikkate alınmaksızın müstakil bir çalışmaya konu edilecektir.

Liste, son üç bölüm dışında, her bir ilim dalında okuma önceliği göz önünde bulundurularak hazırlanmaya çalışılmıştır. Son üç bölümde ise alfabetik sıralama esas alınmıştır.

Liste, yönlendirici olmaktan ziyade bilgilendirme amaçlıdır. Bu sebeple okuyucunun farklı bakış açılarını tanıma ve mukayese edebilmesine imkân tanımak amacıyla farklı yaklaşımlara sahip eserlere yer verilmiştir.

Çalışmamız nihaî bir noktayı temsil etmeyip bir başlangıç niteliğinde değerlendirilmelidir. Liste, zaman içinde daha da mütekâmil bir hale gelecektir.

I. Kur’an İlimleri ve Tefsir Alanına Dair Eserler

Kur’an-ı Kerim Meali, Mustafa Öztürk, Otto Yayınları,

Kur’an’ın Ana Konuları, Muhsin Demirci, İFAV Yayınları,

Tefsire Giriş, Muhsin Demirci, İSAM yayınları,

Kur’an Tarihi, Muhsin Demirci, Ensar Neşriyat,

Kur’an-ı Kerim Tarihi, Muhammed Hamidullah, Beyan Yayınları,

Tefsir Tarihi, Muhsin Demirci, İFAV yayınları,

Kur’an’da Sosyal Gerçeklik, Muhsin Demirci, Ensar Neşriyat,

Kur’an’a Giriş, Montgomery Watt, Ankara Okulu Yayınları,

Kur’an’a Bakış, Ali Şeriati, Fecr Yayınevi,

Modern Dünyada İslam Vahyi, Montgomery Watt, İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları,

Muhammedî Vahiy, M.Reşid Rıza, Fecr Yayınevi,

Kur’an ve Muhtevası, Hasan Yılmaz, Fecr Yayınevi,

Kur’ân’ın Bütünlüğü Üzerine, Halis Albayrak, Şule Yayınları,

Kur’an’da Dinî ve Ahlakî Kavramlar, Toshihiko Izutsu, Pınar Yayınları,

Kur’an’da Allah ve İnsan, Toshihiko Izutsu, Yeni Ufuklar Neşriyat,

Meal Kültürümüz, Mustafa Öztürk, Ankara Okulu Yayınları,

Kur’ân Tefsirinin Kaynakları, Sadreddin Gümüş, Kayıhan Yayınları,

Kur’an ve Tefsir Kültürümüz, Mustafa Öztürk, Ankara Okulu Yayınları,

Tefsir Tarihi Yazıları, Mustafa Öztürk, Ankara Okulu Yayınları,

Kur’an ve Yorum, Muhsin Demirci, Ensar Neşriyat,

Ana Konularıyla Kur’an, Fazlurrahman, Ankara Okulu Yayınları,

Kur’an’ı Anlamanın Anlamı, Dücane Cündioğlu, Kaknüs Yayınları,

Kur’ân’ı Anlamada Yöntem, Muhammed Gazzali, Şule Yayınları,

Kur’ân-ı Nasıl Okuyalım, Muhammed Kutub, Çev. Bekir Karlığa, İşaret Yayınları,

Kur’ân’ı Nasıl Anlayalım, Mevdudi, Çev. Bekir Karlığa, İşaret Yayınları,

Anlamın Buharlaşması ve Kur’an, Dücane Cündioğlu, Kaknüs Yayınları,

Günümüz Tefsir Problemleri, Said Şimşek, Kitap Dünyası,

Tefsirde Yanılgı Sebepleri ve Bundan Korunma Yolları, Muhammed Vehbi Dereli, Fecr Yayınevi,

Tefsirde İsrailiyyat, Abdullah Aydemir, Beyan Yayınları,

Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Anlamın Tarihi, Dücane Cündioğlu, Kaknüs Yayınları,

Sözün Özü: İlahi Kelamın Tabiatına Dair, Dücane Cündioğlu, Kaknüs Yayınları,

Kur’an Dili ve Retoriği, Mustafa Öztürk, Ankara Okulu Yayınları,

İlahi Hitabın Tabiatı, Nasr Hâmid Ebû Zeyd, Ankara Okulu Yayınları,

Kur’an ve Bağlam, Ahmed Nedim Serinsu, Şule Yayınları,

Kur’ân ve Tarihselcilik, Şevket Kotan

Tarihselcilik ve Esbab-ı Nüzûl, Ahmed Nedim Serinsu

Kur’an’ı Anlamada Siyakın Rolü, Mustafa Ünver, Sidre Yayınları

Kur’an ve Tarihsellik Yazıları, Ömer Özsoy, Kitabiyat Yayınları

Kur’an’ı Kendi Tarihinde Okumak, Mustafa Öztürk, Ankara Okulu Yayınları,

Kur’an ve Ben Ne Kadar Tarihseliz? Mehmet Paçacı, Ankara Okulu Yayınları,

Kur’an’ın Tarihsel ve Evrensel Okunuşu, Mevlüt Uyanık, Fecr Yayınları

Kur’an Yorumunda Çağdaş Yönelimler, Baljon, Fecr Yayınları

Çağdaş Dönemde Kur’an’a ve Tefsire Ne Oldu? Mehmet Paçacı, Klasik Yayınları

Kıssaların Dili, Mustafa Öztürk, Ankara Okulu Yayınları,

Kur’an Tefsirinde Yeni Bir Metod, Emin el-Huli, Kur’an Kitaplığı

Sözdizimi ve Anlambilim, Abdülkâhir el-Cürcani, çev. Osman Güman, Litera Yayınları,

Kur’ân’da Edebi Tasvir, Seyyid Kutub, Ter. Süleyman Ateş

Bilgi Sorunları ve Dil, Noam Chomsky, BGST Yayınları

Yorum Teorisi Söylem ve Artı Anlam, Paul Ricoeur, Paradigma Yayınları

Anlam ve Yorum, Tahsin Görgün, Gelenek Yayınları,

Hermenötik, Çev. Doğan Özlem, İnkılap Yayınları,

Teolojik Hermenötik, Zeki Özcan, Alfa Yayıncılık,

Önce Söz Vardı, Erol Göka, Abdullah Topçuoğlu, Yasin Aktay, Vadi Yayınları,

İslam Düşüncesinde Dil ve Varlık (Vaz ilminin temel meseleleri), İbrahim Özdemir, İz Yayıncılık,

Siyasal Tefsirin Oluşum Süreci, İsmail Çalışkan, Ankara Okulu

Kur’an Üzerine Makaleler, Rudi Paret, Bilgi Vakfı Yayınları

Kur’an Araştırmaları, Mevlüt Güngör, Kur’an Kitaplığı Yayınları

İbn Teymiyye’nin Kur’an Anlayışı, Enver Arpa, Fecr Yayınları

Kur’ân Okulu, Muhammed Bakır Sadr, Fecr Yayınları,

Kur’an’a Göre İhtilaf, Halil Aldemir, Beka Yayınları

Kur’ân’da Nesh Meselesi, Süleyman Ateş

II. Hadis Alanına Dair Eserler

Hadis Usulü, Ahmet Yücel, İFAV Yayınları

Hadis İlimleri ve Istılahları, Subhi Salih, çev. M. Yaşar Kandemir, İFAV Yayınları

AkılVahiy Dengesi Açısından Sünnet, Mehmet Erdoğan, İFAV yayınları,

Sünneti Anlamada Yöntem, Yusuf el-Karadavi, Rey Yayınları,

Bilgi ve Medeniyet Kaynağı Olarak Sünnet, Yusuf el-Karadavi, Yörünge Yayınları,

Mevzu (Uydurma) Hadisler, Yaşar Kandemir, İFAV Yayınları

Hadis Tetkikleri, M. Said Hatiboğlu, Otto Yayınları,

Hadis Edebiyatı, İsmail Lütfi Çakan, İFAV Yayınları

Hadislerde Görülen İhtilaflar ve Çözüm Yolları, İsmail Lütfi Çakan, İFAV Yayınları

Hadis Problemleri, Enbiya Yıldırım, Rağbet Yayınları,

Hadis Tarihi, H. Musa Bağcı, Ankara Okulu Yayınları,

Fıkıhçılara ve Hadisçilere Göre Nebevî Sünnet, Muhammed Gazâlî, Ekin yayınları,

Erken Dönem İslam Hukukçularının Sünnet Anlayışı, İshak Emin Aktepe, İnsan Yayınları

İmamların Fıkhi İhtilaflarında Hadislerin Rolü, Muhammed Avvame, çev. Hayri Kırbaşoğlu, Kayıhan Yayınları

Hadis Müdafaası, İbn Kuteybe, çev. Hayri Kırbaşoğlu, Kayıhan Yayınları

İslam Geleneğinde Sünnet [Eleştirel Yaklaşım], Hayri Kırbaşoğlu, Ankara Okulu Yayınları,

İslam Düşüncesinde Hadis Metodolojisi, Hayri Kırbaşoğlu, Ankara Okulu Yayınları,

Alternatif Hadis Metodolojisi, Hayri Kırbaşoğlu, Ankara Okulu Yayınları,

Hadisi Yeniden Düşünmek (Fıkhî Hadisler Bağlamında), Mehmet Emin Özafşar, Ankara Okulu Yayınları,

Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, Mehmet Görmez, Diyanet Vakfı Yayınları,

SünnetVahiy İlişkisi, Mustafa Genç, Kitabî Yayınevi,

Hz. Peygamber ve Kur’an Dışı Vahiy, M. Said Hatiboğlu, Otto Yayınları,

Hadiste Metin Tenkidi Metodları, Dumeynî, Çev. Ahmet Yücel, Kitabevi Yayınları,

Hadiste Metin Tenkidi, Selahattin Polat, İFAV yayınları,

Hadiste Metin Tenkidi, Enbiya Yıldırım, Rağbet Yayınları,

Hadislerin Kur’an’a Arzı, Ahmet Keleş, İnsan Yayınları,

Hadis ve Kültür Yazıları, Mehmet Emin Özafşar, Kitabiyat Yayınları,

Kitabü’s-sünne, Musa Cârullah Bigiyev, Ankara Okulu Yayınları,

İdeolojik Hadisçiliğin Arkaplanı, Mehmet Emin Özafşar, Ankara Okulu Yayınları,

Hadis Rivayetinde Sahabenin Kavrama ve Nakletme Sorunu, Musa Bağcı, İlahiyat Yayınları,

Sahabenin Sünnet Anlayışı, Bünyamin Erul, Diyanet Vakfı Yayınları,

Hz. Âişe’nin Sahabeye Yönelttiği Tenkitler, Çev. Bünyamin Erul, Kitabiyat Yayınları,

Hadis Rivayetinde Ravi Tasarrufları ve Doğurduğu Problemler, Süleyman Doğanay, İSAM yayınları,

Ebu Hanife’nin Hadis Anlayışı, İsmail Hakkı Ünal, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları,

Ebu Hanife’nin Usul Anlayışında Sünnet, Metin Yiğit, İz Yayıncılık,

Mutezile ve Hadis, Hüseyin Hansu, Kitabiyat Yayınları,

Oryantalist Yaklaşıma İtirazlar, Mehmet Emin Özafşar, Ankara Okulu Yayınları,

İslam Fıkhı ve Sünnet & Oryantalist Schacht’a Eleştiriler, Muhammed Mustafa el-Azami, İz Yayıncılık,

Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları, Ahmet Yıldırım, Diyanet Vakfı Yayınları.

III. Fıkıh (İslam Hukuku) Alanına Dair Eserler

İslam Hukuk Metodolojisi, Zekiyyüddin Şâban, Diyanet Vakfı Yayınları,

Fıkıh Usulü, Fahrettin Atar, İFAV Yayınları,

İslam Hukuk Metodolojisi, M. Ebu Zehra, Çev. Abdülkadir Şener, Fecr Yayınları,

Anahatlarıyla İslam Hukuku, Hayreddin Karaman, Ensar Neşriyat,

İslam Hukuk Başlangıcı, Muhammed Sellam Medkur, Çev. Ruhi Özcan-Faruk Beşer, Nun Yayıncılık,

Öncelikler Fıkhı, Yusuf el-Karadavi, Çev. Abdullah Kahraman, İz Yayıncılık,

İslam Hukukunun Doğuşu ve Gelişimi, Ahmet Hassan, İz Yayıncılık,

İslam Hukuk Tarihi, Hayreddin Karaman, İz Yayıncılık

İslamda Siyasi, İtikadi ve Fıkhî Mezhepler Tarihi, M. Ebû Zehra, Harf Yayın İletişim,

Mezheplerin Doğuşu ve İctihad Tartışması, çev. Şükrü Özen, Pınar Yayınları

Fıkıh, Mezheb ve Sünnet, Murteza Bedir, Ensar Neşriyat,

İslamın Işığında Günün Meseleleri I-II-III, Hayreddin Karaman, İz Yayıncılık

Güncel Meseleler – Dinî Çözümler, Faruk Beşer, Nun Yayıncılık,

Hayatın İçinden Fıkıh, Vecdi Akyüz, Rağbet Yayınları

Hz. Peygamberin Yaklaşım ve Uygulamalarında İbadet İlkeleri, Vecdi Akyüz, İlke Yayıncılık,

Lâik Düzende Dini Yaşamak I-II-III-IV, Hayreddin Karaman, İz Yayıncılık

Günlük Hayatımızdaki Helaller ve Haramlar, Hayreddin Karaman, İz Yayınclıık,

İslam Hukukunda İctihad, Hayreddin Karaman, İz Yayıncılık

Bilgi, Fıkıh ve İctihad, Faruk Beşer, Nun Yayınları,

İctihad, Taklid ve Telfikle İlgili Dört Risale, Çev. Hayrettin Karaman, İz Yayıncılık

İslam Hukukunda Ahkâmın Değişmesi, Mehmet Erdoğan, İFAV yayınları,

Çağdaş İhtiyaçlar ve İslam Hukuku, Saffet Köse, Rağbet Yayınları,

İslam Hukukunun Oluşum Sürecinde Siyaset Hukuk İlişkisi, Ahmet Yaman, Yediveren Kitapçılık,

Makâsıd ve İctihad, Ahmet Yaman, Yediveren Kitap,

İctihad Risalesi: İslam Hukukundaki Farklı Görüşlerin Sebepleri, Şah Veliyyullah Dehlevi, Rahmi Yaran, Gelenek Yayınları,

Fıkıh İlminin Oluşum Sürecinde İcmâ, Bilal Aybakan, İz Yayıncılık,

İslâmî Hükümlerin Esas ve Hikmetleri, İzzeddin b. Abdüsselam, Çev. Soner Duman – Süleyman Kaya, İz Yayıncılık,

Ebu Hanife, M. Ebu Zehra, Çev. Osman Eskicioğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı,

Şâfiî, M. Ebu Zehra, Çev. Osman Eskicioğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı.

İslam Hukuk Tarihinde Selefî Söylem, Ferhat Koca, Ankara Okulu Yayınları,

İmam Şâfiî ve Hukuk Düşüncesinin Mezhepleşmesi, Bilal Aybakan, İz Yayıncılık,

Şâfiî’nin Kıyas Anlayışı, Soner Duman, İSAM yayınları,

İhtilafu Malik ve’ş-Şafii, Şafii, çev. İshak Emin Aktepe, İz Yayıncılık

İbn Rüşd’ün Hukuk Düşüncesi, Muharrem Kılıç, Ensar Neşriyat

İslam Hukuk Felsefesi ve Gaye Problemi, Tâhir İbn Âşûr, Rağbet Yayınları,

IV. Siyer ve İslam Tarihi Alanına Dair Eserler

İslam Peygamberi, Muhammed Hamidullah, Beyan Yayınları,

Üç Muhammed, Mustafa İslamoğlu, Denge Yayınları,

Beşer Olarak Peygamber, H. Musa Bağcı, Ankara Okulu Yayınları,

Fıkhü’s-sîre, Muhammed Said Ramazan el-Bûtî, Gonca Yayınları,

Fıkhü’s-sîre, Muhammed Gazâlî, Risale Yayınları,

Nebevi Hareket Metodu I-II, Münir Muhammed Gadban, Nehir Yayınları,

Kur’an’da Rasulullah, M. Ali Haşimi, Risale Yayınları,

Hz. Muhammed’in Hayatından Dersler ve İbretler, Mustafa Sıbaî, Özgün Yayınları,

Kur’ân’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı, İzzet Derveze, Ekin Yayınları

Hz. Muhammed’in Hayatı I-II, Muhammed Hüseyin Heykel, Yöneliş Yayınları

Siyeri Farklı Okumak I-II, Mehmet Azimli, Ankara Okulu Yayınları,

İslam öncesi Araplar ve dinleri, M. Şemseddin Günaltay, Ankara Okulu,

İslama Göre Tarih Anlayışımız, Muhammed Kutub

İslam’a Göre Câhiliye ve Ehl-i Kitab Örf ve Adetleri, Ali Osman Ateş, Beyan Yayınları,

Arap Siyasi Düşüncesinin Seyri, Hamid İnayet, Yöneliş Yayınları,

V. Kelam ve Akaid Alanına Dair Eserler

Kelam İlmine Giriş, Bekir Topaloğlu, Damla Yayınları,

Kelam, Şerafettin Gölcük, Tekin Yayınları,

Kelam Araştırmaları Üzerine Düşünceler, Bekir Topaloğlu, İFAV Yayınları,

Kelam Tarihi, Şerafettin Gölcük, Kitap Dünyası,

Kelam Tarihi, Abdüllatif Harputi, Ankara Okulu Yayınları,

Kelam Tarihinin Problemleri, Muhit Mert, Ankara Okulu Yayınları,

Ehl-i Sünnet Kavramının Oluşum ve Gelişim Süreci, Muammer Esen, Ankara Okulu Yayınları

Kelamda Yenilik Arayışları, M. Sait Özervarlı, İSAM yayınları,

Kelam İlmi ve İslam Akaidi, Sadeddin Taftazani, Çev. Süleyman Uludağ, Dergah Yayınları,

İmam Ebu Hanife’nin Beş Eseri, Mustafa Öz, İFAV yayınları,

İslam Düşüncesi, Seyyid Kutub, Dünya Yayıncılık

İslam Düşüncesinde Tevhid, Mevlüt Özler, Rağbet Yayınları,

Tevhid, İsmail Raci Farukî, İnsan Yayınları,

Sünnetullah, Ömer Özsoy, Fecr Yayınevi,

Tevhid Risalesi, İbn Teymiyye, İz Yayıncılık,

Tevhidin Hakikati, Yusuf el-Karadavi, Özgün Yayıncılık,

Kur’ân’da Uluhiyet, Suat Yıldırım

Kur’an’ın Dört Temel Terimi, Mevdudi, Özgün Yayıncılık,

Din Bu, Seyyid Kutub, Özgün Yayıncılık,

Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub, Özgün Yayıncılık,

Sünnî Paradigmayı Anlamak, Mehmet Evkuran, Ankara Okulu Yayınları,

Ehl-i Sünnet Kavramının Oluşum ve Gelişimi, Muammer Esen, Ankara Okulu Yayınları,

Ehl-i Sünnet & Ehl-i Bid’at, Mevlüt Özler, Ankara Okulu Yayınları,

İtikaddan İmana, İlhami Güler, Ankara Okulu Yayınları,

İman Ahlak İlişkisi, İlhami Güler, Ankara Okulu Yayınları,

Sabit Din Dinamik Şeriat, İlhami Güler, Ankara Okulu Yayınları,

Allah’ın Ahlakiliği Sorunu, İlhami Güler, Ankara Okulu Yayınları,

Sahabe Devri Siyasi Hadiselerinin Kelami Problemlere Katkıları, Ahmet Akbulut, Birleşik Yayıncılık,

İslam İnancında Gayb Problemi, İlyas Çelebi

VI. İslam Kültür ve Medeniyetine Dair Eserler

Arap – İslam Aklının Oluşumu, M. Âbid el-Câbirî, Kitabevi yayınları,

Arap – İslam Kültürünün Akıl Yapısı, M. Âbid el-Câbirî, çev. Burhan Köroğlu, Hasan Hacak, Kitabevi Yayınları,

Arap – İslam Siyasal Aklı, M. Âbid el-Câbirî, Kitabevi Yayınları,

Arap-İslam Kültüründe Yenilikçi Yaklaşımlar, Emin el-Huli, Kitabevi Yayınları,

Beşerî Bilimler: İslamın Klasik Çağında ve Hristiyan Batıda, George Makdisi, Klasik Yayınları,

Cahiliye Şiiri, Taha Hüseyin, Ankara Okulu Yayınları,

Çağdaş Arap-İslam Düşüncesinde Yeniden Yapılanma, M. Âbid el-Câbirî, Kitabiyât Yayınları

Doğu – Batı Arasında İslam, Aliya İzzet Begoviç, Nehir Yayınları,

Felsefi Mirasımız ve Biz, M. Âbid el-Câbirî, Kitabevi Yayınları,

İslamın Evrenselliği, Mehmet S. Aydın, Ufuk Kitapları,

İslamın Klasik Çağında Din, Hukuk, Eğitim, George Makdisi, Klasik Yayınları,

Kültürel Mirasımızı Tenkid Zarureti, M. Said Hatiboğlu, Otto Yayınları,

Müslümanların Gerilemesiyle Dünya Neler Kaybetti, Ebu’l-Hasen Ali en-Nedvi, Kitabevi Yayınları

Oryantalizm, Sömürgeciliğin Keşif Kolu, Edward Said, Pınar Yayınları

Oryantalistlerin yanılgıları, Suat Yıldırım, haz. Faruk Tuncer, Ufuk Kitapları

Oryantalizm veya medeniyet hesaplaşmasının arka planı, Mahmud Hamdi Zakzuk ; çev. Abdülaziz Hatip. Işık Yayınları

Oryantalizm, Meryem Cemile, Seçkin Yayıncılık,

VII. İslam Düşüncesi ve Felsefesine Dair Eserler

Ahirzaman İlmihali, Hayri Kırbaşoğlu, Otto Yayınları

Arayışlar Kitabı, Gazâlî, çev. Osman Güman, İlke Yayınları

Bilginin İslamileştirilmesi, İsmail Raci Faruki, Çev. Fehmi Koru, Risale Yayınları,

Çağdaş İslam Düşüncesi ve Bilginin İslamileştirilmesi, Mevlüt Uyanık, Ankara Okulu Yayınları,

Din Felsefesi, Mehmet S. Aydın, İzmir İlayihat Vakfı Yayınları,

Gerçek İslamda Birlik, Hayrettin Karaman, İz Yayıncılık

İbn Rüşdden Günümüze İslam Felsefe Tarihi, Henry Corbin, İnsan Yayınları,

İslam Düşüncesi, Muhammed İkbal, Külliyat Yayınları

İslam Düşüncesi, Seyyid Kutub, Dünya Yayınları,

İslam Dünyasında Düşünce Sorunları, Ali Bulaç, İz Yayıncılık,

İslam Düşüncesinde Din – Felsefe, VahiyAkıl İlişkisi, Ali Bulaç, Düşün Yayınları,

İslam Felsefesinde AkılVahiy, Felsefe – Din İlişkisi, Ömer Mahir Alper, Kitabevi Yayınları,

İslam ve Çağdaşlık, Fazlurrahman, Ankara Okulu Yayınları,

İslam ve İnsanlığın Geleceği, Roger Garaudy, Pınar Yayınları,

İslam, Fazlurrahman, Ankara Okulu Yayınları,

İslamın Aktüel Değeri Üzerine I-II, M. Said Hatiboğlu, Otto Yayınları,

İslami Yenilenme: Makaleler, I-II-III-IV, Fazlurrahman, Ankara Okulu Yayınları,

Modern İslam Düşüncesinin Tenkidi I-III, Ebubekir Sifil, Kayıhan Yayınları

Tanrı-Ahlak İlişkisi, Mehmet S. Aydın, Diyanet Vakfı Yayınları,

Tarih Boyunca İslami Metodoloji Sorunu, Fazlurrahman, Ankara Okulu Yayınları,

Yahudileşme Temayülü, Mustafa İslamoğlu, Denge Yayınları,

Yenilikçi İslam Düşüncesinin Geleceği, M. Hayri Kırbaşoğlu, Araştırma ve Kültür Vakfı,

VIII. Temel Başvuru Kaynakları

Asr-ı Saadet I-V, Mevlana Şibli Numani, Eser Neşriyat

Bidatler Karşısında Kitap ve Sünnete Bağlılıkta Yöntem (el-İ’tisam) I-II, Şatıbî, çev. Ahmet İyi Bildiren, Kitap Dünyası

Bidayetü’l-müctehid I-IV, İbn Rüşd, çev. Vecdi Akyüz, Beyan Yayınları

Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet’te İslam, I-V, edit. Vecdi Akyüz, Beyan Yayınları

Çağdaş Yaklaşımla İslam Hukuku I-II-III, Mustafa Ahmet ez-Zerka, Çev. Servet Armağan, Timaş Yayınları,

Delilleriyle Islam Fıkhı I-X, Vehbe Zuhayli, Risale Yayınları

İlmihal I-II, İSAM yayınları,

İnanç-İbadet-Günlük Yaşayış Ansiklopedisi I-IV, edit. İbrahim Kafi Dönmez, İFAV Yayınları

İslam Ansiklopedisi I-?, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları

İslam Düşünce Rehberi (Huccetullahi’l-bâliğa) I-II, Şah Veliyyullah Dehlevî, Çev. Mehmet Erdoğan, İz Yayıncılık,

Kur’an Yolu I-V, Heyet,  Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları

Mebsut I-XXXI, Serahsi, çev. Heyet, Gümüşev Yayıncılık

Mehmed Akif Külliyatı I-X, haz. İsmail Hakkı Şengüler, Hak Yayıncılık

Muhtasar Fethu’l-bâri I-XVI, İbn Hacer, çev. Heyet, Polen Yayınları

Mukayeseli İbadetler İlmihali I-V, Vecdi Akyüz, İz Yayıncılık

Mustasfâ I-II, Gazâlî, Çev. Yunus Apaydın, Klasik Yayıncılık,

Muvâfakât I-IV, Şâtıbî, Çev. Mehmet Erdoğan, İz Yayıncılık,

Peygamberimizden Hayat Ölçüleri (Riyazü’s-salihîn) I-VIII, Heyet, Erkam Yayınları

Tefhimü’l-Kur’an I-VII, Mevdudi, İnsan Yayınları

Kaynak : İslam Hukuku Sayfası

43 Yorum

hilmi 08-06-2011, 23:53:00
teşekkürler
çok güzel bir çalışma. buradan harika bir kitap okuma programı geliştirilebilir. lakin tarafsız bağımsız resmi tarihten azade tarih kataloğu kaynakları ile ilgili bir liste hazırlarsanız daha güzel olur. en kısa zamanda acizane bekleriz.

Yorumların tamamı için tıklayınız.

Diğer Haberler

Mevdudi için orası tatil beldesi değildi!

Ekin Yayınlarından Yeni Kitap : "Kur'an Kıssalarının Tarihselliği"

Tefsir gibi bir mukaddime : Tefsire Giriş - Râgıb el-Isfahani

Kur'an Sûrelerinin Kimliği & Sûreler nerede ne zaman indi?

İlginç Senetler Bulduk & 800 yıl sonra Peygamber'le tokalaşmış!

İslam Siyasal Düşünce Mirası

Bid'at Konusuna Doğru Bir Yaklaşım - Abdulkayyum Es Suheybani

Ruhun Sevinci - Seyyid Kutub

İmam-ı Şafii'nin Dev Külliyatı "El-Umm" Türkçe'de

Te’vil’in Tahrife Dönüşmesi: Mehmed Emin Akın

30.Yılında İstanbul Kitap Fuarı

Batıcı Bilim Yanlışta! & Oryantalist Bakışı Bırakacaklar mı?

Ebû Yûsuf'un Hadis Anlayışı -Kitap Tanıtımı-

Beydavi Tefsiri Türkçe'de

Ahmed Kalkan'ın "Kur'an Kavramları Ansiklopedisi" çıktı

Kitap Tanıtımı : Alevi-Bektaşi Geleneğinde Kur'an Anlayışı

Ekin Yayınlarından "Menar Tefsiri"

İlahiyat Alanına Dair Okuma Listesi

"Kur'an"i Kavramlar" ın 2.baskısı çıktı

Tefsir Üzerine - İbn Teymiyye

Bilgi Bankası

İzmirli İsmail Hakkı ve İlm-i Hilaf Kitabı üzerine

Mehmet Paçacı şimdi nerede?!

Kur'an'a Giriş / Muhammed Abid CABİRİ

Teolojik bir inşa olarak "Laiklik"

İslami İlimler Metodolojisi / Kanunu’l Fikri’l İslamî - Abdulmun’im el-Kı’ıyy

Bir tefsir klasiği Türkçe'de! - BEYDAVİ TEFSİRİ

T.J.Winter soruyor! "Kıbleni mi şaşırdın ey müslüman"

Milliyetçilikler ve Faşizmler -Kitap tanıtımı-

Kur'an Kıssalarında Sinematik Özellikler

İslam Psikolojisi Yazıları

Kuyuda Yazılan Kitap - El-Mebsut / İmam Serahsi

"Ahir Zaman İlmihali"ni farklı kılan nedir? / Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Ali Bulaç'ın Son Kitabı "Göçün ve Kentin İktidarı"

"Müslümanın Akaidi" kitabı üzerine Ahmed Kalkan'la söyleşi

Kutsal Kitaba İlahi Çağrı / Rahmetullah el-Hindi

Kendi Kendine Akademi (Tavsiye Kitap Listesi)

İran'da Devrim ve Karşı Devrim / Asaf Hüseyin

Tefsirde yanılgı sebepleri ve bunlardan korunma yolları / Muhammed Vehbi Dereli

Kuran ve Sünnet Üzerine Makaleler - Hikmet Zeyveli
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz