Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


Kur'an'da Müminlerin Vasıfları / Ömer Faruk Karataş
Mümin; içi ve dışı Kur’an ve Sünnet bilgi ve bilinciyle uyumlu, söylem-eylem tüm tercih ve eylemlerinde değerler sisteminin belirleyicisi ve yönlendiricisi Kur’an ve Sünnet olan, tüm evet ve hayırları, o iki kaynak yörüngeli olan; Varlığı yar, yokluğu nar, bahtiyar şahsiyet.
11/05/2011 / 10:19

Mümin; içi ve dışı Kur’an ve Sünnet bilgi ve bilinciyle uyumlu, söylem-eylem tüm tercih ve eylemlerinde değerler sisteminin belirleyicisi ve yönlendiricisi Kur’an ve Sünnet olan, tüm evet ve hayırları, o iki kaynak yörüngeli olan; Varlığı yar, yokluğu nar, bahtiyar şahsiyet.
Hak Davanın Yıldızları;

 Mümin billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusülihi vel-yevmil-ahir; (Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe Kur’an’da ve sünnette bildirildiği gibi inanan ve bu inandıklarının doğru ve gerçek olduğundan emin olan).
 Müslim ilallahi ve Rasûlih; (Allah’a ve Resulüne bilgi, bilinç ve devamlılıkla ve tam bir sadakatle teslimiyet gösteren).
 Muti’ ilallahi ve Rasûlihi ve üli’l-emr; (Allah’a, Rasulüne ve adil-ehil-müslüman emir sahiplerine özüyle-sözüyle ve eylemleriyle itaatkâr olan).
 Mutteki; (Allah’ın Kitabında ve Rasulünün Sünnetinde belirlenen esaslara, emir ve yasaklara, müjde ve uyarıları dikkate alarak gerektiği gibi riayet eden; Allah’ın irade ve rızasına aykırı davranışlardan ve bunun manevi-uhrevi azabından korunmada hassasiyet ve mesuliyet sahibi olan).
 Münîb ilallah; (Tüm benliğiyle ve varlığıyla Allah’a yönelen).
 Muhsin; (Allah’ı görüyorcasına ihlâslı, sağlam, güzel ve devamlı kullukta bulunan ve iş yapan).
 Muhlis; (İçi-dışı, özü-sözü bir, tertemiz ve berrak, yalnız Allah’ın rızası için/doğrultusunda bulunan).
 Muslih; (Bireysel-toplumsal eksiklikleri, yanlışlıkları, bozuklukları Allah ve Resulünün talimatları doğrultusunda düzelten, tamir ve tashih eden).
 Mütevekkil; (Küçük-büyük her işinde, her amel ve emelinde sonuca ulaşmak için maddi-manevi imkân ve kabiliyetlerini sonuna kadar kullanıp sonucunun gerçekleşmesini herşeyi tüm ayrıntısıyla ve zerre istisnasız bilen, gören, duyan, haberdar olan Allah’ın takdirine bırakan; dünyevi-uhrevi, meşru, makbul, makul ve ma’ruf tüm amaçlarında tam bir teslimiyetle yalnız Allah’a güvenen).
 Mukîmu’s-salah; (Namazlarını huşu içerisinde dikkatli ve devamlı ikame eden, hayatını namazla dizayn eden, anlamlı ve değerli kılan).
 Mu’tu’z-zekâh (Gönül hoşluğuyla, maddi-manevi bir teşekkür ve beklentiye girmeden malının zekâtını veren, böylelikle malını arıtan, bereketlendiren).
 Mutimmul-hacci ve’l-‘umre; (Hac ve umresini imkân doğduğunda tamamlayan ve bunun sağladığı iman ve İslam kardeşliği şuurunu devam ettiren, bunun sözcülünü yapan).
 Âmilu’s-salih; (Hep salih; yani maddi-manevi, dünyevi-uhrevi, uygun, yararlı, anlamlı ve Allah rızasına ulaştırıcı işler yapan).
 Âmir bil-ma’ruf-nâhiy anil-münker; (Dinin ve akl-ı selimin gereği, doğru ve uygun gördüğü işleri önce bizzat kendisi yapıp emir ve tavsiye eden, buna aykırı olanlardan önce kendisi kaçınıp sonra diğer mümin kardeşlerini sakındıran).
 Mu’riz anil-lağv; (Faydasız, gereksiz ve zararlı, zaman kaybettirici söz ve davranışlardan uzak duran).
 Münfik fis-serrâi ved-darrâi sirran ve alâniye; (Bollukta ve darlıkta, gizli-açık infak eden).
 Müstağfir; (Sürekli Allah’tan bağışlanma dileyen).
 Mûfi bil-ahd vel-misâk; (Ahdine, misakına bağlı, sözünün tavizsiz eri).
 Tâib; (Sürekli tevbekâr).
 Âbid; (Allah’ın bilinçli ve sürekli ibadet eden kulu).
 Hâmid; (Her halukarda sürekli hamd eden).
 Sâih; (Seyahatlerde bulunup Allah’ın kudretini seyreden).
 Rukka’ ve Sücûd; (Gerek namazla, gerekse Allah karşısındaki konumunda hakiki manada rükû ve secde halinde olan).
 Hâfız lihudûdillah ve salevâtihim ve furûcihim; (Allah’ın kendisi ve insanlar için belirlediği sınırları/namazlarının dikkat ve devamlılığını/iffet ve onurunu koruyan).
 Sâim; (Allah için oruç tutarak, O’nun emri için maddi-manevi her türlü fedakârlıkta bulunacağını ispat etmekten zevk duyan).
 Mûkin; (İnançlarından emin olan).
 Mutesaddık; (Tasaddukta bulunan).
 Zâkir; (Allah’ı özünde, söz ve eylemlerinde unutmayan ve hayatıyla Allah’ı hatırlatan).
 Evliyâu ba’duhum; (Erkek-kadın tüm inanan kardeşlerinin hâmîsi, dostu ve yardımcısıdırlar onlar).
 Mücâhid fî sebîlillah; (Çeşitli yol, yöntem ve boyutlarda tüm maddi-manevi imkân ve kabiliyetlerini Allah yolunda kullanan).
 Hayru’l-beriyye; (Yaratılmışların en hayırlısı).
 Sâbir fi’l-be’sâi ve’d-darrâi ve hînel-be’s; (Kulluğunu ve hayatının kullukta devamını engelleyen tüm iç ve dış engellere direnen, fırtınalar karşısında kaya gibi sapasağlam durabilen).
 Sâdık; (Allah’a ve Rasulüne, emanete bağlı ve râbıt).
 Muksit; (Âdil).
 Mütetahhir; (İçiyle-dışıyla ve çevresiyle tertemiz).
 Râşid; (İrşad olunmuş ve irşad eden).
 Kâri; (Kitabullahı, Rasulullahı, hayatı, varlık âlemini, kâinatı okuyan).
 Ulu’l-‘ilmi kâimen bi’l-kıst; (adaleti ve hakkaniyeti ayakta tutan ilim sahibi).
 Ulu’l-elbâbi / ve’n-nuhâ; (Hakiki, özlü ve dinamik akıl sahibi).
 Rabbâni; (Hasbi, harbi âlim, Allah adamı).
 Veliyyullah; (Allah’ın dostu).
 Şâkir; (Şükreden, sahip olduğu iç ve dış değerleri ve anlamlarını bilen ve mucibince yaşayan).
 Dâ’î ilallah ve amile salihan ve kâle innenî mine’l-müslimîn; (Allah’a ve salih amellere çağıran ve ‘ben müslümanlardanım’ diyen).
 Şâhid; (En ideal hayat tarzı olan İslam’ın yaşayan örneği ve adeta ölçüsü olan).
 Muhbit (Allah’a gönülden boyun eğmiş).
 Mütezekkir; (İbret ve ders alabilen ve gereğince yaşayan).
 Mütefekkir (Faydalı, değerli ve anlamlı hususlarda bilinçli, derinlikli ve verimli düşünen).
 Müteakkıl; (Aklını doğru ve dinamik kullanan).
 Sâri’ fil-hayrat; (Hayırlarda yaşayan).
 Tayyib; (İçi ve dışı Müslümanlığıyla tertemiz olan, temiz kalma ve Allah’ın huzuruna öylece çıkma kaygısı taşıyan).
Ve inşaAllah: Ashab-u’l-meymene ve’l-cenneti ve’r-rıdâ; (Cennete ve rızaya ulaşan bahtiyarlardan olan…
Rabbim bu vasıflarla donanmış mü’minlerden eylesin. Âmiin…

 

30 Yorum

Ridvan işik 07-11-2011, 21:11:46
güzel
malesef Hadis müslümanliğyla Kur 'an müslümanliği çok farklidir Cübbeli hocadan Tavaslidan/hatipoğlundan okursun bir kaç süre ve salavat cenneti garanti edersin oysa Kur 'an müslümanliği zihnin davranllarin kalbin eğitilmesinden geçen ve sizin yukarda yazdiğiniz Kur 'ani vasiflari kazanilark elde edlir ve hala da ortada Kur 'an müslümanliği (mü 'minlik)azdir ve cennet haşa bunlar için çok ucuzdur...

Yorumların tamamı için tıklayınız.

Diğer Haberler

İlahi Motivasyon ; Duha Sûresi

Kur'an-ı Kerim Açısından İman-Amel İlişkisi / Doç.Dr.Murat Sülün

Müftüoğlu : Kur'an'a Yeni Bir Okuma Gerek

Kur'an'ı anlama faaliyetinin kavramsal araçları / Erhan Koç

İhsan Eliaçık : Kur'ân yoksulun yanındadır!

“Sâdıku’l-Va’di’l-Emin” ya da “Yaşayan Kur’an” Olmak / Cevdet SAİD

"Bir İman/İnfak;Nifak/Cimrilik Analizi: Sure-i Hadid"

‘Arap Kuranı’ndan ‘Türk İslamı’na; İlahî Kelama Reva Görülenler / Doç. Dr. Fethi Ahmet Polat

Alak Süresi Tefsiri (1) / Âişe Abdurrahman

Kur'an Nedir? / Ferhat Özbadem

Nasıl Bir Tefsir? / Ömer Faruk Karataş

Ashab-ı Cennet ;İki Tercih:Mülkiyyetmi, Nasiplenmekmi? / Ali Uzun

Kur'an'ı Nasıl Anlamalı-Yorumlamalı'ya dair / Ömer Faruk Karataş

Kur'an'ı Anlama ve Tefsir etmede Usûl / Muhammed Reşid Rıza

Kur'an Kıssaları Araştırmaları

Kur’an Tefsirlerindeki Hz. Davud’a Yönelik Zina ve Adam Öldürttürme İftiraları Üzerine / Cengiz Duman

Esmâ-i Hüsnâ'ya Ayinelik Nasıl Olur?

İyilik ve Kötülüklerin Allah'tan Olması Ne Anlam İfade Eder? / Allâme Tabatabai

Said Nursi'ye göre Kur'an'ın Bütün İlahi Sözler ve Semavi Kitaplardan Üstünlüğü / Doç.Dr.Mehmet Refii Kileci

Kur'an'ı Anlamanın Şartları / Ayetullah Cevadi Amuli

Peygamberlik ve İlahlık Sorunu / Seyyid Kutub

Selefin Tefsirdeki İhtilaflarının Mahiyet ve Sebepleri / İbn Teymiyye

Yakup Peygamber Kıssası ve Anakronizm / Cengiz Duman

Kur'an'da Müminlerin Vasıfları / Ömer Faruk Karataş

Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar / Doç.Dr.Mustafa Öztürk

Kur’an perspektifinden kıssa/olay bütünlüğü unsuruna bakış / Cengiz Duman

Bir Eylem olarak "Akletmek" / Erhan Koç

Küfr Kavramının İç Yapısı / Prof.Dr.Toshihiko İzutsu

Kur'an'ın sosyolojik prensipleri ve Batı medeniyeti ile mukayesesi / Prof.Dr.Suat Yıldırım

Kur'an Tefsirinde Yanılgı Sebepleri ve Korunma Yolları (PDF) / M.Vehbi Dereli

Fizilali'l-Kur'an'da İman / Murat Kayacan

Hayatı ve Kitabı Sünnetullah'a Uygun Bir Zihin ve Kimlik İnşası İçin Okumalıyız / Bahadır Kurbanoğlu

Toplumsal Değişim ve Ulûl'elbab / Murat Aydoğdu

Kur'an Kıssalarında Tarihsellik Unsurları 2- Kronoloji / Cengiz Duman

Kur'ân'a En Yakın Dönemi Öncelemek-4 / Bülent Şahin Erdeğer

İslahi'nin Ana Çalışmalarına Kısa Giriş / Abdurrauf

Tarihte Kur'an'ın Önüne Geçen Yöntem Arayışları / Fevzi Zülaloğlu

Kur'an'ı Kerim'in Atomcu ve Bütünsel Tefsiri / Muhammed Bâkır es-SADR

Kur'ân'ı Nûzul/Davet Sürecinde Anlamak-3 / Bülent Şahin Erdeğer 

Kur'an'a Dönüşte Vahyin Oturduğu Zemini Tanımak-2 / Bülent Şahin Erdeğer 
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz