Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


İslam Hukukuna göre Kadının Boşanma Hakkı (1) / Yunus Vehbi Yavuz
İslam’dan önce kadınların boşanmaları söz konusu değildi. Kadınlar erkeklerin elinde bir tür mal ve eşya gibi kabul edilirdi; kişiler sınırsız evlenirlerdi. Bunun gibi, hiçbir sınır ve şarta bağlı olmaksızın hanımlarını baba evine gönderebilir, sokağa atabilirdi. Aile bağlarının koparılması ve kadının boşanması için erkeğin iki dudağından çıkan sözler yeterli idi.
27/05/2011 / 09:30

Âlemlere rahmet olarak gönderilen İslam, evlenmeyi sınırlandırmış, erkeklerin eşlerini boşamasını belli hukuki kurallara bağlamıştır. El-Bakara, 2/229. Ayetinde boşanma hakkı üç kere ve üç hayız hali ile sınırlandırılmıştır. Cahiliye döneminde ise, bir kerede kesin olarak aile bağları çözülen kadının, bu ayete göre üç ayrı zamanda/üç hayız hali geçtikten sonra ancak kesin olarak boşanabileceği ifade buyrulmuştur. Dolayısıyla, kadınlar zulümden korunmuştur. Adı geçen ayette yüce Rabbimiz şöyle buyruluyor: “Boşanma iki keredir.” Hıristiyan Katoliklerin tam tersine, İslam, aile hayatında boşanmayı bir nimet olarak getirmiş, geçimsizlik sebebiyle hayatları cehenneme dönen karı kocayı bu sıkıntıdan kurtarmıştır. Buna karşılık İslam’da boşanma en sevilmeyen bir olay olarak da nitelendirilmiştir. Bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber (SAV): “Allah’ın en sevmediği helal şey boşanmaktır.”1 buyurmuştur.

Kur’an’ın yüce ifadelerine göre, ailede boşanma hakkının erkek elinde olduğu anlaşılmaktadır. Kur’an’da on iki yerde boşanmaktan söz edilirken, bütünü ile erkeklerin kadınları boşamasından söz edilmekte, bu konularda erkeklere hitap edilmektedir. Fakat bu demek değildir ki, boşanma hakkından kadınlar da yararlandırılamazlar, kadın da bu konuda herhangi bir yetkiye sahip olamaz. Elbette ki olabilir.

Kur’an’da boşanma ile ilgili hitapların erkeklere yapılması, o günün toplumunda en tabii bir olaydır. Hatta bunun tersini düşünmek sosyal şartlarda garipsenebilirdi. Kadının inanma ve ibadet yapma haklarından, mülkiyet haklarından ve her türlü sosyal haklarından yoksun bırakıldığı bir dönemde gönderilen İslam, birdenbire bu akışı değiştirip kadının da boşanma hakkına sahip olduğundan bahsedilmiş olunsaydı, bu durum erkekler tarafından tepki ile karşılanabilir, belki bu sebeple birçok insanın İslam’a karşı mesafeli durmasına sebep olabilirdi. Bu sebeple hitaplar erkeklere yapılmış, boşama hakkı üç ile sınırlandırılmış, evlenme hukukî bir statüye kavuşturulmuş, icap ve kabul ile şahit ve düğün merasimlerinden oluşan bir resmi hüviyete büründürülmüştür.

Ancak Kur’an’da hitapların yalnız erkeklere yapılması, boşanma hakkının erkek elinde gözükmesi, kadınların da boşanma hakkından mahrum bırakıldığı anlamına gelmez. Bu hususu yasaklayıcı nitelikte hiçbir nas mevcut değildir. Hatta fıkıh kitaplarında bazı durumlarda boşanma hakkının kadınlara da verilebileceği yer almaktadır. Ayrıca, Kur’an’ın boşanmada kadına getirdiği haklar da vardır. Bunlardan biri mehir, diğeri lian/iftira durumunda lanetleşme, üçüncüsü muhalaa/para karşılığında boşanmaktır. Boşanma hakkının erkeğin elinde olmasına karşılık, anılan hususlar, o günkü toplumlarda kadınların haklarını dengeleyici bir ağırlık taşımaktaydı.

Kadına verilen bu haklardan, önce mehri ele alalım. Evlilik icap ve kabulden ibaret bir hukuki akittir. Bir taraftan teklif, öbür taraftan bu teklifin kabul edilmesi ile evlilik olgusu gerçekleşir. Bu akdin hukukî müeyyidesi tıpkı diğer hukukî muamelelerde olduğu gibi, koşulan şartlara göre nitelik değiştirebilir. Eğer kadın boşanma hakkının erkek elinde bulunmasına itirazda bulunmuyorsa, o takdirde kendisine verilen mehir hakkı onu korur. Örneğin; nikâh akdi yapılırken “şu kadar mehr-i müeccel karşılığında seninle evlendim” ifadesi kullanılır. Mehir, kadının kendisini kocasına teslim etmesi karşılığında hak ettiği bir malî tazminat gibidir.

 

Habervaktim

34 Yorum

Diğer Haberler

Fıkıhdan İslâm Hukukuna / Prof.Dr.Talip Türcan

Asr-ı Saadet İktisadı & Peygamber Nasıl Bir Ekonomi Uyguladı? / Cengiz Kallek

Nurullah Erkoç : Unutulan Sünnet  "İtikaf"

El-Ezher'in hazırladığı alternatif İslami anayasa taslağı

Tarihte Ekonomik Dönemler,Sistemler ve İslamiyet / Prof.Dr.Osman Eskicioğlu

İslam Hukukuna göre Kadının Boşanma Hakkı (1) / Yunus Vehbi Yavuz

İslam ekonomiye ne der? / Günümüz Meselelerine Cevaplar..

İslam Hukukunun Genel Gayesi / Tahir bin Aşur

İslam Ekonomisi ve Marxçı Sosyalizm Açısından İhtiyaç / M.Bakır es-Sadr

İslam Devlet Teorisinde Yönetim İlkeleri / Yrd.Doç.Dr.Ali Duman

Hz.Ali'nin torunundan "Haklar Risalesi"

Beş İslam'ın Şartı (İbadetler) + Altı da İnancın Şartı (Amentü) - Ahlâk-sız Türk Müslümanlığı / Prof.Dr.İlhami Güler

İslami finansı anlamak / Frank Vogel

Zekatın terbiye edici etkisi ve Friedman / Aliya İzzetbegoviç

Din ve İktisat / Prof.Dr.Musa Kâzım Yılmaz

İktisadi Düşüncelerin Bozuklukları ve Sahih Çözüm / Hakkı Eren

İslam Ekonomisi ve Marksist-Kapitalist Ekonomi / Musavi Lari

Günümüz Çarpık Ekonomi Anlayışı ve İslam Ekonomisi / Prof.Dr.Osman Eskicioğlu

İslam Ekonomisinin Mülkiyet Anlayışı / Prof.Dr.Osman Eskicioğlu

İslam'da İktisat Nizamı / Takiyyuddin en-Nebhani

Osmanlı Hukuk Sistemi

İslam Ekonomisinin Genel Yapısı / Muhammed Bakır es-Sadr

İslam İktisat Doktrini Üzerine Mülahazalar / Yahya Arslan

Ebu Hanife'nin İctihatlarında Dinde Kolaylık ve Fakirin Korunması / Yrd.Doç.Dr.A.Vehbi Ecer

İslam Hukukunun Kaynağı Olarak Kur'an / Yrd.Doç.Dr.Ali Duman

İslam Hukukunun Gayesi / Dr.Ali PEKCAN

İslam'ın Getirdiği Hukuki Düzenlemeler

Seküler Dünyada Fıkh'ı Konuşmak / Dr.Ebubekir SİFİL

İslam'ın Hükümleri Zamana Göre Değişir mi?

Temel Çizgileriyle Doktriner Kapitalizm / M. Bakır Sadr

İslami Ekonominin İncelikleri / Dr.Mustafa Özel

İslam'ın Sağladığı Sosyal Güvenlik / Prof.Dr.Faruk Beşer

Ceza Hükümleri Açısından Tevrat ve Kur'an / Prof.Dr.Suat Yıldırım

İşçi ve İşverenin Hukuki ve Ahlaki Sorumlulukları / Dç.Dr.Selim Arık

İslam'da Adalet İlkesi / Prof.Dr.Muhit Mert

İslam Hukukunda İctihat Kavramı
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz