Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


Said Nursi'ye göre Kur'an'ın Bütün İlahi Sözler ve Semavi Kitaplardan Üstünlüğü / Doç.Dr.Mehmet Refii Kileci
İlahî kelâm, ilim, kudret gibi bir ilâhî sıfat olduğundan ezelî olup, nihayetsizdir. Nihayeti, sonu olmayan birşeye denizler mürekkep olsa, elbette yetmez ve bitiremez. Ezelî ve ilahî kelâmın ve kelimâtın içinde şüphesiz en yücesi ve şereflisi Kur’ân-ı Kerîm’dir. Kur’ân diğer semavî kitapların ve her türlü ilahî sözlerin üstündedir.
04/06/2011 / 11:55

Doç.Dr., Avrupa İslam Üniversitesi Öğretim Üyesi

Hz. Peygamber’in nuru ve getirdiği hakikatlar nübüvvet divanının hem fatihası, başlangıcı, hem de hâtimesi sonudur. Bütün peygamberler O’nun nurunun aslından istifade edip, dinî esas ve hakikatların tebliğinde O’nun yardımcıları ve vekilleri hükmünde olmuşlardır. Hz. Peygamber’in nuru Hz. Âdem’in (a.s.) alnından ta kendi mübarek zatına kadar, teselsül halinde tezahür edip, nurunu neşrederek, intikal ede ede en mükemmel bir şekilde kendinde aksetmiş, kendine ulaşmıştır. Hz. Peygamber şu kâinat ağacının hem asıl çekirdeği hem en son ve en mükemmel meyvesi olmuştur. İşte Kur’ân ve Kur’ân hakikatleri Hz. Peygamber’in nuru gibi, Hz. Âdem’den Hz. Peygamber’e kadar bütün peygamberlerin sahife ve kitaplarında olgunlaşarak nurlarını neşrederek gele gele en büyük nüshası ve en mükemmel şekli olan Kur’ân-ı Kerîm suretinde zuhur etmiştir. Bütün peygamberlerin din ve şeriatlarının aslı, esası ve kitaplarının hülasası Kur’ân’da mevcuttur fikri, bütün ehl-i ilmin ittifakla kabul ettikleri bir gerçektir.

 

Bu yaklaşım, Kur’ân’ın ne kadar yüce olduğunu farklı bir açıdan gösterir. Ayrıca Bediüzzaman diğer eserlerinde de Kur’an’ın sair ilahî kelimelerden ve her türlü sözlerden üstünlüğünü izah sadedinde aşağıdaki misalleri verir.

 

a) Bir padişahın iki çeşit konuşması ve iki tarzda hitabı vardır. Birisi, halkından sıradan, normal bir kişi ile cüz’î bir iş ve hususi bir münasebeti veya bir ihtiyacı için sultanlık ünvanı ve adı ile olmayıp şahsı namına özel bir telefon ile özel bir konuşma ve görüşme şeklidir. Diğer bir şekil ise padişahlık adına ve umumun hâkimi sıfatıyla, emirlerini etrafa neşir ve ilan için bir elçisiyle veya büyük bir memuruyla ululuk ve haşmetini izhar eden yüce bir fermanla konuşmasıdır.

 

b) Elindeki aynayı güneşe karşı tutan bir adam, o aynanın sathı kadar bir ışık alabilir, böylece güneşle münasebet kurup sohbet eder. O aynayı karanlık evine veya bir damdam altındaki bağına yöneltse güneşin büyüklüğü kadar değil, aynanın büyüklüğü kadar ışıktan istifade edebilir. Başka bir şahıs ise evinin veya bağının damından bir nevi sera gibi geniş pencereler açar. Gökteki güneşe karşı yollar yapar. Hakiki güneşin daimi ışığıyla konuşur, güneşle minnetkâr şekilde sohbet eder. Ey yeryüzünü ışıklandıran, bütün çiçeklerin yüzünü güldüren nazlı güneş, onlar gibi benim de bahçemi, evimi ısındırdın ve ışıklandırdın der. Hâlbuki ayna sahibi böyle diyemez, zira o kayıt altındaki güneşin aksinin eseri sınırlıdır, dardır.

Nursî’nin bu mukayese ve misalleriyle Kur’ân’ın diğer ilahî sözlere, velilerin ilhamlarına olan üstünlüğü belirgin şekilde tezahür eder.

 

Bediüzzaman vahiy ve ilhamı ise şöyle mukayese eder: “Vahiy gölgesizdir, sâfîdir, havasa aittir. İlham ise gölgelidir, renkler karışır, umumidir. Melâike, insan ve hayvanların ilhamları gibi değişik çeşitleriyle denizlerin katreleri kadar ilahî kelimelerin çoğalmasına medar bir zemin teşkil eder.

 

 Sınırsız ve çok olan ilahî kelimeler içinde en büyük makam Kur’ân-ı Kerîm’e verilmiştir.

 

Çünkü Kur’an’ın tarifinde de zikredildiği gibi Kur’ân, İsm-i A’zam’dan ve her ismin en ulvi mertebesinden gelmiş, bütün âlemlerin Rabbi, yaratıcısı, ilahi olması itibariyle Allah kelâmıdır. İsm-i A’zam’dan nüzûl edip Arş-ı A’zam’ın kuşattığı herşeye bakıp, teftiş eden mukaddes bir kitaptır. Bütün bu vasıfları hâiz olan Kur’an’a, bütün liyakatla Allah kelâmı ünvanı verilmiştir. Diğer ilahî kelimelerin ise, bir kısmı çok hususî ve cüz’îdir. Hususi bir ismin cüz’i tecellisi ile has bir rubûbiyet ile, hususî bir rahmet ile zuhur eden kelâmdır. Hususi ve küllî olma bakımından farklı derecededir.

 

İlhamların çoğu bu kısımdandır. En cüz’îden en küllîye kadar farklı seviyede olup hayvanlara olan cüz’îsi ve basitidir. Bundan sonra sırasına göre avamdan insanların ilhamı, avam meleklerin, evliyanın ve en son büyük meleklerin ilhamdır. Bundan dolayı kalbinin telefonuyla vasıtasız münacaat eden bir veli                                “Kalbim benim rabbimden haber veriyor” der, âlemlerin rabbinden haber veriyor demez. Çünkü o kişi kendi kabiliyeti miktarınca ve yetmiş bine yakın hicap perdesinden aşabildiği nisbetle hitaba mazhar olur ve kendi namına görüşür.

 

İşte bir padişahın yüce saltanatı adına çıkan bir fermanı, bir sözü, herhangi bir adamla yaptığı cüz’î bir konuşmadan kıyas edilemeyecek kadar yüksek ve kıymetlidir. Gökteki güneşten faydalanma oranı, onun aynadaki aksinden, görüntüsünden istifade etmeden ne kadar fazla ve üstün ise Kur’ân da, o nisbette bütün kelâmların ve kitapların üstündedir.

 

Kur’ân’dan sonra ikinci derecede diğer mukaddes kitaplar ve suhufların, derecelerine göre üstünlükleri vardır. Eğer insanların ve cinlerin bütün güzel sözleri toplansa yine Kur’an’ın kudsî mertebesine yetişemez ve nazire olamaz.

VAHİY GÖLGESİZDİR, SÂFÎDİR, HAVASA AİTTİR. İLHAM İSE GÖLGELİDİR, RENKLER KARIŞIR, UMUMİDİR, DEĞİŞİK ÇEŞİTLERİYLE DENİZLERİN KATRELERİ KADAR İLAHÎ KELİMELERİN ÇOĞALMASINA MEDAR BİR ZEMİN TEŞKİL EDER.

 

GÖKTEKİ GÜNEŞTEN FAYDALANMA ORANI ONUN AYNADAKİ AKSİNDEN NE KADAR FAZLA VE ÜSTÜN İSE KUR’ÂN DA, O NİSBETTE BÜTÜN KELÂMLARIN VE KİTAPLARIN ÜSTÜNDEDİR.

Kurani Hayat Dergisi

34 Yorum

Diğer Haberler

İlahi Motivasyon ; Duha Sûresi

Kur'an-ı Kerim Açısından İman-Amel İlişkisi / Doç.Dr.Murat Sülün

Müftüoğlu : Kur'an'a Yeni Bir Okuma Gerek

Kur'an'ı anlama faaliyetinin kavramsal araçları / Erhan Koç

İhsan Eliaçık : Kur'ân yoksulun yanındadır!

“Sâdıku’l-Va’di’l-Emin” ya da “Yaşayan Kur’an” Olmak / Cevdet SAİD

"Bir İman/İnfak;Nifak/Cimrilik Analizi: Sure-i Hadid"

‘Arap Kuranı’ndan ‘Türk İslamı’na; İlahî Kelama Reva Görülenler / Doç. Dr. Fethi Ahmet Polat

Alak Süresi Tefsiri (1) / Âişe Abdurrahman

Kur'an Nedir? / Ferhat Özbadem

Nasıl Bir Tefsir? / Ömer Faruk Karataş

Ashab-ı Cennet ;İki Tercih:Mülkiyyetmi, Nasiplenmekmi? / Ali Uzun

Kur'an'ı Nasıl Anlamalı-Yorumlamalı'ya dair / Ömer Faruk Karataş

Kur'an'ı Anlama ve Tefsir etmede Usûl / Muhammed Reşid Rıza

Kur'an Kıssaları Araştırmaları

Kur’an Tefsirlerindeki Hz. Davud’a Yönelik Zina ve Adam Öldürttürme İftiraları Üzerine / Cengiz Duman

Esmâ-i Hüsnâ'ya Ayinelik Nasıl Olur?

İyilik ve Kötülüklerin Allah'tan Olması Ne Anlam İfade Eder? / Allâme Tabatabai

Said Nursi'ye göre Kur'an'ın Bütün İlahi Sözler ve Semavi Kitaplardan Üstünlüğü / Doç.Dr.Mehmet Refii Kileci

Kur'an'ı Anlamanın Şartları / Ayetullah Cevadi Amuli

Peygamberlik ve İlahlık Sorunu / Seyyid Kutub

Selefin Tefsirdeki İhtilaflarının Mahiyet ve Sebepleri / İbn Teymiyye

Yakup Peygamber Kıssası ve Anakronizm / Cengiz Duman

Kur'an'da Müminlerin Vasıfları / Ömer Faruk Karataş

Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar / Doç.Dr.Mustafa Öztürk

Kur’an perspektifinden kıssa/olay bütünlüğü unsuruna bakış / Cengiz Duman

Bir Eylem olarak "Akletmek" / Erhan Koç

Küfr Kavramının İç Yapısı / Prof.Dr.Toshihiko İzutsu

Kur'an'ın sosyolojik prensipleri ve Batı medeniyeti ile mukayesesi / Prof.Dr.Suat Yıldırım

Kur'an Tefsirinde Yanılgı Sebepleri ve Korunma Yolları (PDF) / M.Vehbi Dereli

Fizilali'l-Kur'an'da İman / Murat Kayacan

Hayatı ve Kitabı Sünnetullah'a Uygun Bir Zihin ve Kimlik İnşası İçin Okumalıyız / Bahadır Kurbanoğlu

Toplumsal Değişim ve Ulûl'elbab / Murat Aydoğdu

Kur'an Kıssalarında Tarihsellik Unsurları 2- Kronoloji / Cengiz Duman

Kur'ân'a En Yakın Dönemi Öncelemek-4 / Bülent Şahin Erdeğer

İslahi'nin Ana Çalışmalarına Kısa Giriş / Abdurrauf

Tarihte Kur'an'ın Önüne Geçen Yöntem Arayışları / Fevzi Zülaloğlu

Kur'an'ı Kerim'in Atomcu ve Bütünsel Tefsiri / Muhammed Bâkır es-SADR

Kur'ân'ı Nûzul/Davet Sürecinde Anlamak-3 / Bülent Şahin Erdeğer 

Kur'an'a Dönüşte Vahyin Oturduğu Zemini Tanımak-2 / Bülent Şahin Erdeğer 
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz