Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim
  KURAN ÇALIŞMALARI     SÜNNET-HADİS     İSLAM DÜŞÜNCESİ     HUKUK-İKTİSAT-FIKIH     USÛL-METODOLOJİ     DİNLER TARİHİ     KİTABİYAT  

Arama

M.Beşir Eryarsoy Hocamızla Demokrasi Üzerine Röportaj

Atasoy Müftüoğlu / Tarihsel Zamanları Etkilemek

Kürşad Atalar'la Toshihiko İzutsu ve oryantalistler üzerine...

İnsan ve İstibdâd / Abdurrahmân Kevâkibî

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21.Yüzyılda Müslümanların Geleceği / Kürşat Atalar


İlahi Motivasyon ; Duha Sûresi
Toplumun büyük çoğunluğunun tutunduğu dalı keserek ileri gelenlerini karşısına almak ve ağır bir ilahi yükün altına girmek nübüvvetin en belirgin özelliklerindendir.
01/04/2012 / 21:59

‘Sana ağır  bir söz indireceğiz’ haberi  verilip de  bu sorumluluğu dünyevi  hiçbir çıkar ve zarara aldırmadan  dört  gözle  yüklenmeyi bekleyen  Peygamber , vahyin  geliş uzunluğuna dayanamamış  olacak  ki  Allah  tarafından  Duha  Suresiyle teskin edilmiştir.

Vahiy zamanlanmasındaki endişesini de göz  önünde bulunduracak  olursak  inen ilk surelerdendir. Sure   için  Rabbinin  kendisini  terk ettiği  kaygısına kapılışının ardından Peygambere terapi  niteliğinde gelen  bir  muştudur  demek de  yerinde olur.

Önceki   surelerle  muhteşem ahlakına  şahsiyet   biçilen Peygambere  Duha Suresiyle de Sonsuz  Kudret ile bağının kopmadığı bilakis  razı olacağı dünyevi  ve uhrevi  güzelliklerle de  devam edeceği haberi  verilmektedir:

Şöyle ki: Karanlığın  en kör   noktasında  sessiz  bir arayıştayken  seni  vahyin  nuruyla şereflendirip  ışığını da kuşluk  vaktinin  aydınlığı  gibi  pas parlak  yaptık. Bu  ilk  ayette   kuşluk  vakti ve  gecenin  karşılaştırılarak üzerine  yemin edilmesiyle  başlanması peygamberin  risaletten  önceki  hayatı ve  risaletten  sonraki  hayatına  bir  teşbih  niteliğindedir.Dipsiz  bir  karanlıkta  sukun bulan  gecenin, sonrasında  umulmadık güne kavuşmasıyla;  Peygamberin   Hakkı  arayış  içindeyken   Hakla  tanışması  ve  sonsuza dek  sürecek  bir aydınlığa  nail oluşu kastedilmektedir.

"Rabbin  seni  ne terk etti  ne de sana darıldı’’ moral gibi  inen  ayetin  devamında  Rabbin  Peygamberi  terk etmesinin  söz konusu  olmadığı ,tam tersine bu  ‘Aydınlanma  bekleyişini ‘ sönmeyecek ışığa sabır ve sorumlulukla  dönüştürdüğü  taktirde  hoşnut  olacağı şeylerle Rabbi tarafından  ödüllendirileceği  bildirilmektedir.

İnsanın sahip  olduğunu sandığı bütün güzellikleri gerçekleştiren  ve  henüz  maliki olmadığı  şeylerle  sahip  olamadığı  bütün istekleri  dilemesiyle  gerçekleştirecek  olan  da Allah’tır. ‘’O  ol der  dediği şey de oluşmaya başlar.’’

Yetim haldeyken sığınak olan, koyu  karanlıktaki  küçücük  ışığın peşinde aranırken kamil bir aydınlığa  çıkaran, muhtaç  durumdayken bile  nefsi  tamahkarlığını  törpüleyip kanaatkar  kılan  Rabbi  Peygamberini bizzat  hayatıyla  terbiye etmiştir.

Eşyanın varlığı ve yokluğu kaygısını  güderek yaşanılan  dünyada , yokluğun  varlığa galebe çaldığına ‘Peygamberi  Yaşantıda’  şahit olmaktayız.Maddenin  putlaştırıldığı  bir  ortamda  ‘yokluğu’ kaybediş olarak  düşünüp , ‘varlık’  içinde  kendini  yok etmekle  asıl  esir  olanın insanın kendi  varlığı olduğu kanıtlanmaktadır.

Oysaki  Allah’ın  İnsanlığı aydınlatıcı  olarak seçtiği Peygamber  eşyanın  yokluğuyla  varlığın  zirvesine  çıkmıştı.  Anne, baba, mal ,mülk yoktu  ama  tam bir teslimiyetle  güvendiği  Rabbi  vardı. Bir  insanın  dünyada karşılaşabileceği  en büyük  acıları dünyevi  bir  buhrana  dönüştürmeden  Rabbiyle  yakınlaşma  vesilesi  olarak  düşünüp  ilahi  barınağını sağlamlaştırmıştı Peygamber.Allah  O’nu  en güzel  şekilde  terbiye  etmişti  O  da bu eğitime  sabretmişti.

İlk  ayetlerinin  Peygamberin,  Rabbi  tarafından  terk edildiği üzüntüsüne kapılmasına   ilahi bir  moral, güdüleme niteliğinde  olan  surenin  sonunda  Allah  tarafından  insana bahşedilen  nimetlere  şükrün  nasıl yapılması  gerektiği, insanlığa  Peygamber modeliyle  öğretilmektedir.’Her nimetin  şükrü kendi  cinsinden  olmalıdır’ ilkesini, surenin  sonundaki  nimet-şükür  bağını, empati  yöntemiyle kurduran ilahi emirler anlatmaktadır.

Yetim haldeyken  sığınağa  kavuşma  şükrünün,bir  yetimi asla ezmemek ona haksızlık yapmamak ve sahip  çıkmak  olduğu,muhtaç  durumdayken mala  tamah etmez hale gelebilme  şükrünün  ihtiyacı  olanı gözetmek  olduğu,  yolunu  şaşırmışken  doğru yolu  bulabilme şükrünün, bu  yola  kaybolmuş  insanları da davet  etmek olduğu bildirilmektedir.

Sureyi  özetleyecek  olursak  ,,manevi  bir  özlem ve  arayışla Rabbine  kavuşan  bir  insanın imani sabrı ve ahlakıyla geçirdiği  çetin imtihanlar sonucunda  müjdelenmesi,   bu yolda  karalılık göstermesi halinde  Rabbi  tarafından sahip çıkılacağı  haberiyle motive edilmekte  ve  zor dönemlerde kendisine bahşedilen nimetleri,  kendisinin de muhtaç  durumda  olanlara iletmede aracı olma  görevi  yüklenmektedir.

Sure ilk  bakışta  Peygambere hitap  ediliyor görünmesine  rağmen  Kuran  ayetlerinin hepsi   okuyan  herkes  için evrensel  bir  uyarı  niteliğindedir.’’Hala düşünüp  öğüt almaz mısınız.’’ 

 

Rüveyda Mintaş /  İktibas

34 Yorum

Diğer Haberler

İlahi Motivasyon ; Duha Sûresi

Kur'an-ı Kerim Açısından İman-Amel İlişkisi / Doç.Dr.Murat Sülün

Müftüoğlu : Kur'an'a Yeni Bir Okuma Gerek

Kur'an'ı anlama faaliyetinin kavramsal araçları / Erhan Koç

İhsan Eliaçık : Kur'ân yoksulun yanındadır!

“Sâdıku’l-Va’di’l-Emin” ya da “Yaşayan Kur’an” Olmak / Cevdet SAİD

"Bir İman/İnfak;Nifak/Cimrilik Analizi: Sure-i Hadid"

‘Arap Kuranı’ndan ‘Türk İslamı’na; İlahî Kelama Reva Görülenler / Doç. Dr. Fethi Ahmet Polat

Alak Süresi Tefsiri (1) / Âişe Abdurrahman

Kur'an Nedir? / Ferhat Özbadem

Nasıl Bir Tefsir? / Ömer Faruk Karataş

Ashab-ı Cennet ;İki Tercih:Mülkiyyetmi, Nasiplenmekmi? / Ali Uzun

Kur'an'ı Nasıl Anlamalı-Yorumlamalı'ya dair / Ömer Faruk Karataş

Kur'an'ı Anlama ve Tefsir etmede Usûl / Muhammed Reşid Rıza

Kur'an Kıssaları Araştırmaları

Kur’an Tefsirlerindeki Hz. Davud’a Yönelik Zina ve Adam Öldürttürme İftiraları Üzerine / Cengiz Duman

Esmâ-i Hüsnâ'ya Ayinelik Nasıl Olur?

İyilik ve Kötülüklerin Allah'tan Olması Ne Anlam İfade Eder? / Allâme Tabatabai

Said Nursi'ye göre Kur'an'ın Bütün İlahi Sözler ve Semavi Kitaplardan Üstünlüğü / Doç.Dr.Mehmet Refii Kileci

Kur'an'ı Anlamanın Şartları / Ayetullah Cevadi Amuli

Peygamberlik ve İlahlık Sorunu / Seyyid Kutub

Selefin Tefsirdeki İhtilaflarının Mahiyet ve Sebepleri / İbn Teymiyye

Yakup Peygamber Kıssası ve Anakronizm / Cengiz Duman

Kur'an'da Müminlerin Vasıfları / Ömer Faruk Karataş

Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar / Doç.Dr.Mustafa Öztürk

Kur’an perspektifinden kıssa/olay bütünlüğü unsuruna bakış / Cengiz Duman

Bir Eylem olarak "Akletmek" / Erhan Koç

Küfr Kavramının İç Yapısı / Prof.Dr.Toshihiko İzutsu

Kur'an'ın sosyolojik prensipleri ve Batı medeniyeti ile mukayesesi / Prof.Dr.Suat Yıldırım

Kur'an Tefsirinde Yanılgı Sebepleri ve Korunma Yolları (PDF) / M.Vehbi Dereli

Fizilali'l-Kur'an'da İman / Murat Kayacan

Hayatı ve Kitabı Sünnetullah'a Uygun Bir Zihin ve Kimlik İnşası İçin Okumalıyız / Bahadır Kurbanoğlu

Toplumsal Değişim ve Ulûl'elbab / Murat Aydoğdu

Kur'an Kıssalarında Tarihsellik Unsurları 2- Kronoloji / Cengiz Duman

Kur'ân'a En Yakın Dönemi Öncelemek-4 / Bülent Şahin Erdeğer

İslahi'nin Ana Çalışmalarına Kısa Giriş / Abdurrauf

Tarihte Kur'an'ın Önüne Geçen Yöntem Arayışları / Fevzi Zülaloğlu

Kur'an'ı Kerim'in Atomcu ve Bütünsel Tefsiri / Muhammed Bâkır es-SADR

Kur'ân'ı Nûzul/Davet Sürecinde Anlamak-3 / Bülent Şahin Erdeğer 

Kur'an'a Dönüşte Vahyin Oturduğu Zemini Tanımak-2 / Bülent Şahin Erdeğer 
   
YAZARLAR  

Erhan Koç

Cengiz Duman

Mustafa Büyüksoy

Ömer Faruk Karataş

Adem İnce

Ferhat Özbadem

Nurullah Erkoç

Kalem sûresinde "Bahçe Sahipleri" kıssası
29/01/2014 - 10:36

SÖYLEŞİ  

'Türkiye İslam'ı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslam'laştırmalı' Mevlana Vahiduddin Han

Hindistanlı düşünür ve barış eylemcisi Mevlana Vahiduddin Khan geldiği Türkiye'de Timetürk'ün sorularını cevaplandırdı. Khan: 'Türkiye İslamı sekülerleştirmemeli, sekülerliği İslamlaştırmalı' dedi.

EDİTÖRDEN  

Islah ve İhya : Fikribeyan 3 yaşında

Mümin olmak: Bize bazı belli başlı görevler üstlenmemizi gerektirir. Bu görevler zaman ve şartlar ekseninde Öncül olma yönünden değişiklik gösterir. Çağımız putperestliğinin Doğu. Batı, Asya, Afrika gibi değişik coğrafyalarda değişik tezahürlerini görmemizi ve tahlil etmemizi iletişim araçları vasıtası ile kolayca tahlil etmemizi değerlendirmemizi sağlamaya yönelik ciddi bir iletişim çağı olduğu hesaba katılırsa biz Müslümanların bu iletişimden ve onun getirilerinden faydalarından mesul olduğumuz gerçeğini bize yansıtır.

İKTİBAS  

Prof.Dr.Yasin Aktay

Prof.Dr.Saffet Köse

Prof.Dr.Şinasi Gündüz

M.Beşir Eryarsoy

Prof.Dr.Ahmet Ağırakça

Prof.Dr.Tahsin Görgün

Prof.Dr.İbrahim Sarmış

Prof.Dr.Sönmez Kutlu

Prof.Dr.Hayri Kırbaşoğlu

Muhammed Abid Cabiri

M.Muhtar eş-Şankiti

Dr.Muhammed Ammara

"SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF YOLU" ORYANTALİZMİN KLASİK SOSYOLOJİYE ETKİLERİ
05/02/2010 - 17:07

VİDEOLAR  

Şehid Seyyid Kutub belgeseli (Video)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (1)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (2)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (3)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (4)

"Gelenek ve Modernite arasında İslam" Ebubekir Sifil - R.İhsan Eliaçık (5)

 
 
Künye Günün Haberleri Sitene Ekle Ana Sayfa Yap Üye Ol Üye Girişi İletişim

Copyright © 2009 FİKRİ BEYAN
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz